مخبر - 1398/05/24 - تداوم تهاتر بدهی بانک ها و بدهی دولت در سال 98/ بخشودگی جریمه های تاخیر،سود مرکب، وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود

تداوم تهاتر بدهی بانک ها و بدهی دولت در سال 98/ بخشودگی جریمه های تاخیر،سود مرکب، وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود
بانک مرکزی نحوه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک ها موضوع بند «و» تبصره (5) قانون بودجه سال 98 را ابلاغ کرد. بر این اساس در صورت صدور اسناد تسویه خزانه، کلیه جریمه های تاخیر شامل مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد ...
تداوم تهاتر بدهی بانک ها و بدهی دولت در سال 98/ بخشودگی جریمه های تاخیر،سود مرکب، وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود

اقتصاد گردان – محسن شمشيريبراساس شیوه نامه اجرایی تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، تهاتر بدهي دولت به اشخاص و بدهي اشخاص به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 98 انجام خواهد شد. اين شیوه نامه اجرایی براساس بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، ابلاغ شده است.اسناد خزانه نوع اول و دوم بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتیب زیر پیش بینی شده است.اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (%25) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود.اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذیه تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.به موجب این بخشنامه، مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت های قانونی مذکور را بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی دانسته است.
از عملكرد سال 97 تا تهاتر سال 98
در سال 97 نيز اين روش تهاتر بدهي اجرا شد كه البته با وجود پيش بيني بيش از 110 هزار ميليارد تومان در چارچوب قانون بودجه، در عمل حدود 35 تا 38 هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها به بانك مركزي در مقابل مطالبات معوق بانكي يا بدهي پيمانكاران و طلبكاران از دولت تهاتر شد. از مجموع حدود 150 هزار ميليارد تومان بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 97، بانك مسكن به خاطر تسهيلات مسكن مهر حدود 41 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي يا مطالبات از تسهيلات گيرندگان دارد و در نتيجه ساير بانك ها با حدود 110 هزار ميليارد تومان بدهي، تمايل بيشتري براي اين نوع تهاتر داشته اند كه براي سال 97 پيش بيني مي شد كه حدود 38 هزار ميليارد تومان تهاتر بدهي ساير بانك ها انجام شود.بر اساس اين تهاتر، بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان سال 97 كاهش قابل توجه بيش از 37 هزار ميليارد توماني داشت كه البته به خاطر عملكرد و رشد بدهي بانك ها در طول سال 97 سرانجام مانده بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان اسفند 97 به 138 هزار ميليارد تومان رسيد و در مجموع 12 هزار ميليارد تومان كمتر شد. در سال 98 نيز اين تهاتر بدهي ها مي تواند به بهبود بيشتر ارقام بانك ها، كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي، كاهش مطالبات معوق و بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك كند. براين اساس، به نظر مي رسد كه با توجه به مانده بدهي 138 هزار ميليارد تومان بانك ها به بانك مركزي، بدهي 231 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها، بدهي سنگين دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، مطالبات معوق 150 هزار ميليارد توماني بانك ها در پايان سال 97، همچنان مي توان برنامه تهاتر بدهي ها را در سال 98 به پيش برد و اين برنامه حتي اگر شرايط را براي رشد پايه پولي و رشد نقدينگي فراهم كند، مي تواند تا حدودي رونق، تامين سرمايه در گردش توليد، بهبود ترازنامه بانك ها و... را به همراه داشته باشد. به عبارت ديگر، حتي اگر براساس تجربه سال 97، بتوان حدود 35 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي بانكها به بانك مركزي را تهاتر كرد، مي تواند به بهبود شاخص ها، توان بانك ها، تزريق پول و گردش نقدينگي در اقتصاد و كاهش بدهي دولت به مردم كمك كرده و زمينه حمايت بانك ها از اقتصاد و توليد را فراهم آورد. نكته حايز اهميت در شرايط اقتصاد سال 98 توجه به سه تا چهار برابر شدن نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي و سرمايه در گردش متاثر از رشد نرخ ارز و قيمت تمام شده توليد است، كه در اين راستا، براي جلوگيري از منفي شدن توليد در بسياري از واحدها، بايد ارقام تسهيلات بانكي افزايش يابد و اين موضوع بدون تزريق پول، رشد پايه پولي و گردش پول در بانك ها ممكن نيست و لذا تهاتر بدهي ها نيز يك ضرورت در بهبود ارقام بدهي دولت و بانك هاست. اين روش اگرچه به رشد نقدينگي و تورم دامن خواهد زد اما بايد توجه داشت كه تورم همراه با حفظ توليد و اشتغال، رونق نسبي و رشد توليد واقتصاد، بهتر از پذيرش تورم بالا همراه با ركود، منفي شدن توليد و اقتصاد است و در شرايطي كه اقتصاد با رشد هزينه هاي مبادله تحريم مواجه است و قيمت ها چند برابر شده، بايد از طريق تزريق و گردش منابع بانك ها و بانك مركزي، از كند شدن چرخ توليد و واحدهاي اقتصادي جلوگيري كرد. حال بايد ديد كه بانك ها چه برنامه اي براي تهاتر بدهي ها در دستور كار قرار خواهند داد و چه ميزان از بدهي بانك ها به بانك مركزي و مطالبات معوق از طريق تهاتر كاهش خواهد يافت و آيا مي توان انتظار داشت كه حداقل 30 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي بانك ها به بانك مركزي در مقابل مطالبات معوق بانكي و بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تهاتر شود؟ يا ارقام سال 98 نسبت به سال 97كاهش قابل توجهي خواهد داشت؟برخي كارشناسان معتقدند كه به دليل تفاوت نوع بدهي بانك ها و مطالبات آنها، استقبال از تهاتر بدهي در بانك ها متفاوت است و همه بانك ها به يك نسبت از اين تهاتر استقبال نمي كنند. بانك هايي كه مطالبات بيشتري از دستگاه ها و شركت هاي بزرگ خصوصي دارند و سال ها با مطالبات معوق سروكار دارند، از تهاتر بدهي دولت با اين شركت ها از طريق كاهش بدهي خود به بانك مركزي استقبال مي كنند. برخي بانك ها نيز به خاطر بدهي اندك خود به بانك مركزي، تمايل زيادي به تهاتر بدهي ندارند. در نتيجه اين نوع تهاتر، عمدتا از سوي بانك هاي بزرگ خصوصي شده يا بانك هاي بزرگ خصوصي مورد استقبال قرار مي گيرد و البته اين موضوع مي تواند ارقام قابل توجهي از بدهي ها و مطالبات بانك ها را تهاتر كند.
پيش بيني تهاتر 77 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 97

بانك

مانده بدهي بانك ها به بانك مركزي ميليارد ريال

رتبه از نظر بيشترين بدهي بانك ها

مسكن

409666

1

صادرات

85810

2

آينده

47686

3

تجارت

45498

4

ملت

37932

5

سرمايه

26686

6

پارسيان

18770

7

رفاه كارگران

18370

8

ملي

17756

9

توسعه صادرات

9775

10

گردشگري

8991

11

صنعت و معدن

8691

12

دي

8309

13

كشاورزي

6641

14

قوامين

6418

15

سپه

5000

16

انصار

2778

17

سامان

2690

18

ملل

2580

19

اقتصاد نوين

1745

20

پاسارگاد

1316

21

توسعه تعاون

1000

22

كارآفرين

572

23

جمع براساس برآورد تهاتر

774676

-

اعلام ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي براساس گزيده آمارهاي بانك مركزي در شهريور

1506500

-

منبع خبر : اقتصادگردان

محتوای این خبر به صورت خودکار از «اقتصادگردان» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کلیدواژه های این خبر
تسهیلات   نرخ سود   وزارت امور اقتصادی و دارایی   موسسات اعتباری   گردان   قانون بودجه   مشروط   اسفند   مطالبات معوق   تملک دارایی   غیردولتی   وجه التزام   بخشودگی   بانک مرکزی   بانک ها   پیش بینی   بدهی دولت   تخصیص اعتبار  
اخبار مرتبط
شرایط بخشودگی سودتسهیلات زیر100میلیون
بهار نیوز
تایید موسسات اعتبارسنجی شرط پرداخت وام
تین نیوز
پرداخت بدهی افراد در یزد به دولت تسهیل می شود
ایرنا
موسسات اعتبارسنجی جدید شکل می گیرند؛ بانک ها برای پرداخت تسهیلات ملزم به گزارش اعتباری شدند
اقتصادگردان
روند رشد بهره وری و سودآوری در بانک صادرات ایران
اقتصادگردان
لزوم اجرای قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام های معوق
خبرگزاری خانه ملت
مُهر تایید شورای فقهی بانک مرکزی بر نحوه دریافت وجه التزام
اقتصادگردان
جبران کسری بودجه با مصوبه سران قوا
جام نیوز
تامین 38هزار میلیارد تومان کسری بودجه با مصوبه سران قوا
الف
تامین 38 هزار میلیارد تومان کسری بودجه با مصوبه سران قوا + سند
فارس
بیانیه بانک ها درباره طرح تسویه بدهی بدهکاران معوق
اقتصادگردان
بیانیه بانک ها درباره مطالبات غیرجاری
بانکداری ایرانی
اسناد خزانه اسلامی به اجبار به طلبکاران واگذار نمی شود
مهر نیوز
آشنایی با مفاهیم جریمه دیرکرد ، سود مرکب و جریمه مضاعف
تابناک
افزایش 25 درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی / جذابیت عقود بانکی در تسهیلات
اقتصادگردان
ابلاغ آئین نامه اجرایی طرح های بازآفرینی شهری
بانکداری ایرانی
ابلاغ آئین نامه اجرایی طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده
سایت جماران
تسهیلات 4 هزار میلیاردی ساخت مسکن در بافت فرسوده ابلاغ شد
مهر نیوز
آئین نامه اجرایی طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده ابلاغ شد
ایرنا
«دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف تسهیلات مسکن
ایران اکونومیست
دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
آریا
دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تصویب شد
میزان
تصویب دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شورای پول و اعتبار
فارس
دو مصوبه جدید شورای پول و اعتبار
ایبنا
«دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
برنا نیوز
دریافت مالیات از سپرده ها؛ آری یا نه؟
تین نیوز
چالش های شرعی امهال مطالبات غیرجاری
ایبنا
نگهداری پول داغ همچنان بالاست / سهم زیاد سپرده جاری و کوتاه مدت برای گردش در بازارهای دارایی سهام، مسکن، خودرو، طلا و ارز
اقتصادگردان
نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت، شرط بخشودگی سود تسهیلات
اقتصادگردان
نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت
ایران اکونومیست
نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت/ شرط بخشودگی سود تسهیلات
عصر مالی
نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت/شرط بخشودگی سود تسهیلات
ایسنا
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی است
رادیو گفتگو
جزئیات تسویه بدهی دولت با اسناد خزانه
ایسنا
رونق تولید همسو با اشتغالزایی نیست
ایرنا
59 کیلومتر به مترو پایتخت اضافه خواهد شد
ایران آنلاین
بانک مرکزی از مالیات ارزی شکایت کرد
صدای ایران
سیاست گذار پولی خواستار لغو مالیات تسعیر دارایی های ارزی شد
بانکداری ایرانی
دولت در مسیر خوش حسابی
ایران آنلاین
شیوه تهاتربدهی های دولت ابلاغ شد
ناطقان نیوز
اخبار مرتبط
bltبهار نیوز : شرایط بخشودگی سودتسهیلات زیر100میلیون
bltتین نیوز : تایید موسسات اعتبارسنجی شرط پرداخت وام
bltایرنا : پرداخت بدهی افراد در یزد به دولت تسهیل می شود
bltاقتصادگردان : موسسات اعتبارسنجی جدید شکل می گیرند؛ بانک ها برای پرداخت تسهیلات ملزم به گزارش اعتباری شدند
bltاقتصادگردان : روند رشد بهره وری و سودآوری در بانک صادرات ایران
bltخبرگزاری خانه ملت : لزوم اجرای قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام های معوق
bltاقتصادگردان : مُهر تایید شورای فقهی بانک مرکزی بر نحوه دریافت وجه التزام
bltجام نیوز : جبران کسری بودجه با مصوبه سران قوا
bltالف : تامین 38هزار میلیارد تومان کسری بودجه با مصوبه سران قوا
bltفارس : تامین 38 هزار میلیارد تومان کسری بودجه با مصوبه سران قوا + سند
bltاقتصادگردان : بیانیه بانک ها درباره طرح تسویه بدهی بدهکاران معوق
bltبانکداری ایرانی : بیانیه بانک ها درباره مطالبات غیرجاری
bltمهر نیوز : اسناد خزانه اسلامی به اجبار به طلبکاران واگذار نمی شود
bltتابناک : آشنایی با مفاهیم جریمه دیرکرد ، سود مرکب و جریمه مضاعف
bltاقتصادگردان : افزایش 25 درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی / جذابیت عقود بانکی در تسهیلات
bltبانکداری ایرانی : ابلاغ آئین نامه اجرایی طرح های بازآفرینی شهری
bltسایت جماران : ابلاغ آئین نامه اجرایی طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده
bltمهر نیوز : تسهیلات 4 هزار میلیاردی ساخت مسکن در بافت فرسوده ابلاغ شد
bltایرنا : آئین نامه اجرایی طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده ابلاغ شد
bltایران اکونومیست : «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف تسهیلات مسکن
bltآریا : دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
bltمیزان : دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تصویب شد
bltفارس : تصویب دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شورای پول و اعتبار
bltایبنا : دو مصوبه جدید شورای پول و اعتبار
bltبرنا نیوز : «دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
bltتین نیوز : دریافت مالیات از سپرده ها؛ آری یا نه؟
bltایبنا : چالش های شرعی امهال مطالبات غیرجاری
bltاقتصادگردان : نگهداری پول داغ همچنان بالاست / سهم زیاد سپرده جاری و کوتاه مدت برای گردش در بازارهای دارایی سهام، مسکن، خودرو، طلا و ارز
bltاقتصادگردان : نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت، شرط بخشودگی سود تسهیلات
bltایران اکونومیست : نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت
bltعصر مالی : نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت/ شرط بخشودگی سود تسهیلات
bltایسنا : نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت/شرط بخشودگی سود تسهیلات
bltرادیو گفتگو : تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی است
bltایسنا : جزئیات تسویه بدهی دولت با اسناد خزانه
bltایرنا : رونق تولید همسو با اشتغالزایی نیست
bltایران آنلاین : 59 کیلومتر به مترو پایتخت اضافه خواهد شد
bltصدای ایران : بانک مرکزی از مالیات ارزی شکایت کرد
bltبانکداری ایرانی : سیاست گذار پولی خواستار لغو مالیات تسعیر دارایی های ارزی شد
bltایران آنلاین : دولت در مسیر خوش حسابی
bltناطقان نیوز : شیوه تهاتربدهی های دولت ابلاغ شد
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.