مخبر - 1398/05/22 - علل خودبیکاری در اقتصاد ایران

علل خودبیکاری در اقتصاد ایران
علتی که می تواند دید افراد به کاریابی را نشان دهد و شاخصی برای این موضوع باشد، «دلسرد شدن از جست وجوی کار و ناامیدشدن از پیداکردن کار» است. تقریبا 537 هزار نفر به این دلیل، جزو جمعیت غیرفعال در سال گذشته بوده اند. بیشتر این جمعیت را مردان تشکیل می دادند و سهم زنان در حدود 44 درصد بوده است. ویژگی ...
علل خودبیکاری در اقتصاد ایران

افرادی که به دنبال شغل نمی روند، به تعبیری دچار «خود بیکاری» می شوند. داده های مرکز آمار از علت عدم جست وجوی کار، نشان می دهند که در بازار کار ایران، عمده جمعیت غیرفعال را زنان خانه دار (50 درصد کل) و افرادی که به تحصیل اشتغال دارند، تشکیل می دهند. نکته جالب اینجاست که سومین علتی که افراد را دچار خودبیکاری کرده، «بی نیاز بودن از انجام کار» است. همچنین در سال گذشته به تعداد افرادی که در اثر «دلسرد شدن از جست وجوی کار»، در جمعیت غیرفعال مانده اند، 7/ 8 درصد افزوده شده است. نماگری که حاکی از تشدید معضلات در بازار کار است.

به گزارش دنیای اقتصاد، سه علت برای خارج ماندن افراد از دایره بازار کار در صدر قرار دارد: مسوولیت های شخصی یا خانوادگی، اشتغال به تحصیل و بی نیاز بودن از انجام کار. از این رو زنان خانه دار و مشغولان به تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف، بخش عمده ای از غیرفعالان اقتصادی را تشکیل می دهند. نکته جالب گروه سوم و بی نیازان از شغل هستند که جمعیت قابل توجه 3 میلیون نفری دارند. هر چند از تعداد این افراد در سال 97، نسبت به سال 96 کاسته شده است. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در گزارشی ویژگی های جمعیت خارج از نیروی کار و علت عدم جست وجوی کار در سال گذشته را تحلیل کرد. «دنیای اقتصاد» در تکمیل این گزارش، به بررسی جزئی تر جمعیت غیرفعال اقتصادی در سال 97 و مقایسه تحولات آن با سال 96 پرداخته است.

علت دوری از بازار کار

بخش مهمی از جمعیت در سن کار، در زمره جمعیت «غیرفعال» قرار می گیرند. در حقیقت نیروی کار به دو قسم «جمعیت فعال» و «جمعیت غیرفعال» تقسیم می شود. آنچه که به عنوان نرخ بیکاری مطرح است، تنها ناظر بر جمعیت فعال است. بیکار، به آن قسمت از جمعیت فعال گفته می شود که پس از جست وجوی شغل، ناکام مانده است. آن قسمت از نیروی کار که به جست وجوی شغل نمی روند، زیرمجموعه «جمعیت غیرفعال» قرار می گیرند و نرخ بیکاری، منعکس کننده وضعیت آنها نیست.

سال گذشته میزان جمعیت خارج از نیروی کار در حدود 9/ 53 میلیون نفر تخمین زده شده است. البته بخش مهمی از جمعیت خارج از نیروی کار، قابلیت کار کردن به لحاظ سنی را ندارند. در حدود 1/ 14 میلیون نفر از کشور کمتر از 9 سال و در حدود 4/ 4 میلیون نفر نیز بیش از 65 سال داشته اند. در واقع جمعیت خارج از نیروی کار، علاوه بر جمعیت غیرفعال اقتصادی، بازه سنی زیر 10 سال را نیز دربر می گیرد. با این اوصاف، با توجه به جمعیت حدودا 81 میلیون نفری ایران، تقریبا 27 میلیون نفر شاغل یا به دنبال شغل هستند و چشم باقی افراد، به دست آنها است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار براساس داده های نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 97، جمعیت خارج از نیروی کار را به تفکیک علت، دسته بندی کرده است. 7 دلیل اصلی، برای خارج ماندن جمعیت از نیروی کار در نظر گرفته شده است که عبارتند از: «زیر سن کار»، «در انتظار نتیجه اقدامات انجام شده و فصل کاری»، «دلسرد و ناامید شدن از پیدا کردن کار»، «اشتغال به تحصیل یا آموزش»، «مسوولیت شخصی یا خانوادگی و بی نیاز بودن از انجام کار»، «بیماری ناتوانی جسمی موقت و بارداری» و «سایر». بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته، علت اصلی خارج ماندن این بخش از جمعیت از نیروی کار، مسوولیت شخصی یا خانوادگی و بی نیاز بودن از انجام کار بوده است. این علت، می تواند بیشتر بر زنان خانه دار دلالت کند. حدود دوسوم از جمعیت خارج از نیروی کار را زنان تشکیل می دهند که علتش می تواند مسوولیت های خانوادگی ای باشد که بر دوش آنهاست. مجموعا 5/ 23 میلیون نفر از جمعیت کشور به علت مسوولیت شخصی یا بی نیاز بودن از انجام کار، به جست وجوی شغل در سال گذشته نپرداخته اند.

نور بر جمعیت غیرفعال

جمعیت خارج از نیروی کار، بازه جمعیتی وسیع تری نسبت به «جمعیت غیر فعال اقتصادی» را شامل می شود. برای بررسی بازار کار، جمعیت غیرفعال و علت خارج ماندن آنها از نیروی کار می تواند راهگشا تر باشد. بررسی «دنیای اقتصاد» از داده های مرکز آمار حکایت از این دارد که جمعیت غیرفعال اقتصادی بالغ بر 39 میلیون و800 هزار نفر در سال گذشته بوده است. بیش از نیمی از غیرفعالان اقتصادی، به دلیل مسوولیت های شخصی یا خانوادگی در جست وجوی شغل نبوده اند. نکته جالب اینکه، از جمعیت 4/ 20 میلیون نفری این گروه، بیش از 20 میلیون نفر زن بوده اند. پس عمده غیرفعالان اقتصادی کشور را زنانی تشکیل می دهند که احتمالا خانه دار هستند. عامل دوم غیرفعال بودن جمعیت در سن کار، اشتغال به تحصیل یا آموزش است. حدود 4/ 11 میلیون نفر از جمعیت کشور به علت تحصیل، از بازار کار خارج مانده اند. طبیعتا بیشتر این افراد به دلیل تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یافتن شغل دغدغه آنها نبوده است. نکته جالب اینجاست که رتبه سوم از علل عدم ورود افراد به بازار کار، «بی نیاز بودن از انجام کار» است. تعداد افرادی که به این علت به جست وجوی شغل نپرداخته اند، بالغ بر 3 میلیون نفر بوده است. این گروه، بزرگتر از گروهی هستند که به علت دلسرد شدن از جست وجوی کار، یا بیماری و ناتوانی جسمی خارج از بازار کار مانده اند. جالب اینکه بیشتر بی نیازان از شغل، مرد هستند و تعداد زنان با این صفت، کمتر از 500 هزار نفر است. البته تعداد افرادی که بی نیاز از انجام کار بوده اند، نسبت به سال 96 افت کرده است. در آن سال، تعداد بی نیازان از کار در حدود 155 هزار نفر از سال 97 بیشتر بود.

علتی که می تواند دید افراد به کاریابی را نشان دهد و شاخصی برای این موضوع باشد، «دلسرد شدن از جست وجوی کار و ناامیدشدن از پیداکردن کار» است. تقریبا 537 هزار نفر به این دلیل، جزو جمعیت غیرفعال در سال گذشته بوده اند. بیشتر این جمعیت را مردان تشکیل می دادند و سهم زنان در حدود 44 درصد بوده است. ویژگی دیگر جمعیتی این گروه از غیرفعالان اقتصادی، سکونت آنها در شهرها است. تقریبا 80 درصد این افراد در شهرها ساکن هستند و مابقی در روستاها.

تغییرات یکساله

آنچه که می تواند تصویر واضح تری از تحولات جمعیت غیرفعال را منعکس کند، مقایسه صفات جمعیت غیرفعال در دو سال 96 و 97 است. نکته اول اینکه، میزان جمعیت غیرفعال در سال 97 نسبت به سال قبلش، در حدود 464 هزار نفر(2/ 1 درصد) افزایش یافته است. در نگاه اول، رشد جمعیت غیرفعال می تواند در یک تعبیر کلی، به دلسرد شدن افراد از دستیابی به شغل حکایت کند. اما این داده ها می توانند قضاوت صحیح تری را از علت غیرفعالان جدید به دست دهند. ممکن است این رشد جمعیت غیرفعال، ناشی از رشد جمعیتی باشد که باید در علت «اشتغال به تحصیل» بیشترین نمود را داشته باشد. داده ها تایید می کنند که در سال 97، افرادی که به علت تحصیل و آموزش از بازار کار جا مانده اند، افزایش یافته و این رشد، معادل 240 هزار نفر بوده است. شتاب رشد این جمعیت تندتر از جمعیت غیرفعال بوده و در حقیقت، می تواند یکی از علل رشد جمعیت غیرفعال، رشد کلی جمعیت باشد. تغییرات جمعیت غیرفعال به تفکیک علت ها، سیگنال های منفی را از بازار کار مخابره می کند. تعداد افراد غیرفعالی که در انتظار آغاز به کار در آینده بوده اند، با افت 4/ 21 درصدی مواجه شده است. این افراد یا کار یافته اند یا به جمع افراد دلسردشده پیوسته اند.

نکته دیگری که مشاهده می شود، رشد تعداد افرادی است که در انتظار بازگشت به شغل قبلی هستند. این رشد در حدود 4/ 2 درصد بوده است. داده دیگری که فضای نسبتا منفی تصویر شده را تکمیل می کند، تعداد افرادی است که در انتظار پاسخ کارفرمایان یا اعلام نتایج آزمون استخدامی بوده اند. تعداد این گروه نیز در سال 97 در قیاس با سال 96 کمتر شده و می تواند نشان دهد تقاضای کمتری برای نیروی کار وجود داشته است. داده ای که می تواند این پازل را کامل کند، رشد 7/ 8 درصدی جمعیتی است که به علت دلسرد شدن از جست وجوی کار یا ناامید شدن از پیداکردن کار، در جمعیت غیرفعال مانده اند. این بزرگ ترین رشد نسبی در بین علت های مختلف به حساب می آید. هر چند رشد 46 هزار نفری افراد دلسرد شده از بازار کار، در برابر رشد 500 هزار نفری افرادی که به علت مسوولیت های شخصی یا خانوادگی به دنبال شغل نرفته اند، ناچیز است، اما این رشد سیگنال مهمی برای وضعیت بازار کار ایران محسوب می شود و شاخصی است که باید مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشور باشد.

علل خودبیکاری در اقتصاد ایران

منبع خبر : فرارو

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
وزارت کار   بیکار   شاغل   مرکز آمار   کاریابی   نرخ بیکاری   مقاطع تحصیلی   اشتغال   اقتصاد   بازار   بانوان   بازار کار   زنان خانه دار  
اخبار مرتبط
نرخ بیکاری در فصل بهار به 10.8 درصد رسید
رویداد 24
افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
رهیاب نیوز
فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران و غول بیکاری/ افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
آرا نیوز
«دکتر، مهندسِ بیکار»|افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
تسنیم
میزان افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار
مشرق نیوز
شمار بیکاران در مرز 3 میلیون نفر + اینفوگراف
شیعه نیوز
شمار بیکاران در مرز 3 میلیون نفر/ 800 هزار نفر جدید به سن کار رسیدند + اینفوگراف
راه دانا
جزئیات بازار کار ایران/ نزدیک سه میلیون نفر بیکارند + اینفوگرافیک
تسنیم
آخرین وضعیت اشتغال در ایران + اینفوگرافیک
اقتصاد نیوز
رخ بیکاری در انگلیس به 3.8 درصد کاهش یافت
اقتصاد نیوز
دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند
ملیت
وزارت کار: دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند
عصر ایران
«دکتر، مهندسِ بیکار»|دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند
تسنیم
بیکاری بلندمدت کاهش یافته است
شعار سال
بیکاری بلندمدت در هفت سال گذشته کاهش یافته است
ایرنا
وضعیت اشتغال در کشور / چند درصد مردان از پیدا کردن کار ناامیدند؟ + جدول
اقتصاد نیوز
علل خودبیکاری در اقتصاد ایران
ملیت
چرا نیمی از جمعیت ایرانیان شغلی ندارند؟+ نمودار
اقتصاد نیوز
پایین بودن دستمزد؛ عامل مهم افزایش بیکاری
اقتصادگردان
70 درصد شغل های کشور کمتر از 15 سال پایداری دارد
اقتصادگردان
5 میلیون ایرانی ، بدون شغل درآمد دارند + جدول
جام نیوز
5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
بازار نیوز
میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
شعار سال
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند!
اخرین نیوز
جمعیت دارای درآمد بدون شغل در ایران به 5 میلیون نفر رسید
کارگر آنلاین
چند میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند؟
صبحانه با خبر
افزایش 2 میلیون نفری بیکاران با درآمد!
رویداد 24
کاهش 464 هزار نفری متقاضیان کار در کشور
جوان آنلاین
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند / نمودار
ملیت
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند + نمودار
الف
5 میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
ایران جیب
5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند
پانا
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
تابناک
5 میلیون ایرانی بدون شغل درآمد دارند
تحریر نو
5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
میگنا
5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
مشرق نیوز
5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند +جدول
مشرق نیوز
کاهش 464 هزار نفری متقاضیان کار
جهان نیوز
5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
مهر نیوز
چهل هزار نفر در کشور شاغل می شوند
جوان آنلاین
اخبار مرتبط
bltرویداد 24 : نرخ بیکاری در فصل بهار به 10.8 درصد رسید
bltرهیاب نیوز : افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltآرا نیوز : فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران و غول بیکاری/ افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltتسنیم : «دکتر، مهندسِ بیکار»|افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltمشرق نیوز : میزان افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار
bltشیعه نیوز : شمار بیکاران در مرز 3 میلیون نفر + اینفوگراف
bltراه دانا : شمار بیکاران در مرز 3 میلیون نفر/ 800 هزار نفر جدید به سن کار رسیدند + اینفوگراف
bltتسنیم : جزئیات بازار کار ایران/ نزدیک سه میلیون نفر بیکارند + اینفوگرافیک
bltاقتصاد نیوز : آخرین وضعیت اشتغال در ایران + اینفوگرافیک
bltاقتصاد نیوز : رخ بیکاری در انگلیس به 3.8 درصد کاهش یافت
bltملیت : دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند
bltعصر ایران : وزارت کار: دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند
bltتسنیم : «دکتر، مهندسِ بیکار»|دکتر و فوق لیسانس شانس کمتری برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند
bltشعار سال : بیکاری بلندمدت کاهش یافته است
bltایرنا : بیکاری بلندمدت در هفت سال گذشته کاهش یافته است
bltاقتصاد نیوز : وضعیت اشتغال در کشور / چند درصد مردان از پیدا کردن کار ناامیدند؟ + جدول
bltملیت : علل خودبیکاری در اقتصاد ایران
bltاقتصاد نیوز : چرا نیمی از جمعیت ایرانیان شغلی ندارند؟+ نمودار
bltاقتصادگردان : پایین بودن دستمزد؛ عامل مهم افزایش بیکاری
bltاقتصادگردان : 70 درصد شغل های کشور کمتر از 15 سال پایداری دارد
bltجام نیوز : 5 میلیون ایرانی ، بدون شغل درآمد دارند + جدول
bltبازار نیوز : 5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
bltشعار سال : میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
bltاخرین نیوز : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند!
bltکارگر آنلاین : جمعیت دارای درآمد بدون شغل در ایران به 5 میلیون نفر رسید
bltصبحانه با خبر : چند میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند؟
bltرویداد 24 : افزایش 2 میلیون نفری بیکاران با درآمد!
bltجوان آنلاین : کاهش 464 هزار نفری متقاضیان کار در کشور
bltملیت : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند / نمودار
bltالف : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند + نمودار
bltایران جیب : 5 میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
bltپانا : 5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند
bltتابناک : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
bltتحریر نو : 5 میلیون ایرانی بدون شغل درآمد دارند
bltمیگنا : 5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
bltمشرق نیوز : 5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
bltمشرق نیوز : 5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند +جدول
bltجهان نیوز : کاهش 464 هزار نفری متقاضیان کار
bltمهر نیوز : 5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
bltجوان آنلاین : چهل هزار نفر در کشور شاغل می شوند
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.