مخبر - 1398/05/13 - عقود جذاب برای نظام بانکی

عقود جذاب برای نظام بانکی
آمار های بانک مرکزی نشان می دهد در سال 97 بانک های دولتی تمایل بیشتری به وام دهی با سود ثابت داشتند و بانک های خصوصی تمایل به عقودی داشتند که سود ثابت نداشته باشد.
عقود جذاب برای نظام بانکی

تین نیوز | آمار های بانک مرکزی نشان می دهد در سال 97 بانک های دولتی تمایل بیشتری به وام دهی با سود ثابت داشتند و بانک های خصوصی تمایل به عقودی داشتند که سود ثابت نداشته باشد. درواقع بانک های خصوصی تمایل به عقود مشارکتی و بانک های دولتی تمایل بیشتری به عقود مبادله ای داشته اند.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، ازسوی دیگر عقود جذاب برای بانک های غیردولتی در سال 97، مبادلات سلف بوده؛ به طوری که رشد اعتبارات مبادلات سلف در بانک های غیردولتی حدود دو برابر شده است. اما برای بانک های تخصصی و تجاری به ترتیب عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی جذاب بوده است.

بررسی آمارهای پولی و بانکی در بخش تسهیلات دهی نشان می دهد در پایان سال 97 بانک های خصوصی و خصوصی شده تمایل بیشتری به عقود مشارکتی داشته اند و در مقابل بانک های تخصصی و تجاری تمایل بیشتری برای تسهیلات دهی به عقود مبادله ای نشان داده اند که از عقودی با سود معین و ثابت است. این اتفاق می تواند به دلیل تکالیفی باشد که بر عهده این بانک ها قرار گرفته است. بررسی دقیق تر نشان می دهد بانک های غیردولتی به مبادلات سلف تمایل بیشتری نشان داده اند. مبادلات سلف نوعی پیش خرید محسوب می شود که برای تامین منابع بنگاه اقتصادی کاربرد دارد.

در مقابل بانک های غیردولتی از تسهیلات مضاربه و سرمایه گذاری مستقیم رویگردان بوده اند. اما بانک های دولتی به عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی علاقه بیشتری نشان داده اند. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد تسهیلات بانکی تا پایان سال 97 از حدود 1300 هزار میلیارد تومان گذشته و به 7/ 1300 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی تقسیم بندی کلی در مورد بانک های کشور دارد. این تقسیم بندی بانک ها را به سه دسته بانک های تجاری، تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری تقسیم می کند. بررسی ها نشان می دهد بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری بیشترین سهم را در اعطای تسهیلات در کشور داشته اند. این سهم حدود 63 درصد است.

بعد از آن بانک های تخصصی سهم 21 درصدی در تسهیلات دهی کشور داشته اند و در نهایت بانک های تجاری که سهم 16 درصدی را ثبت کرده اند. آمار بانک مرکزی تسهیلات داده شده به این سه گروه بانک ها را در 11 دسته بندی قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم قرار می دهد که می توان آنها را در دسته بندی کلی تری به عنوان عقود مشارکتی، مبادله ای و قرض الحسنه مشخص کرد.

تمایل بانک های خصوصی به عقود مشارکتی

آمار بانک مرکزی نشان می دهد در پایان سال 97 بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری رقمی در حدود 7/ 814 هزار میلیارد تومان تسهیلات دهی داشته اند که این رقم به نسبت اسفند ماه سال 96 رشد 21 درصدی داشته است. در تقسیم بندی بانک مرکزی تقریبا 27 بانک غیردولتی و موسسه اعتباری وجود دارد. آمارها نشان می دهد تا پایان اسفند 97 بانک های غیردولتی بیشترین اعتبارات خود را به عقود مشارکتی اختصاص داده اند.

عقود مشارکتی به عقودی گفته می شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می کند. مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف از عقود مشارکتی به حساب می آیند.

استصناع و مرابحه نیز به دلیل استدلال های فقهی در دسته عقود مشارکتی قرار می گیرند. از نظر تعریف این نوع عقود، منطقی به نظر می رسد که بانک های غیردولتی که شامل بانک های خصوصی و خصوصی شده است، تسهیلات خود را به عقودی اختصاص دهند که سود بیشتری نصیب آنها کند.

رشد تسهیلات سلف، کاهش رشد مشارکت مدنی

براساس آمار بانک مرکزی در بانک های غیر دولتی، 3/ 485 هزار میلیارد تومان به عقود مشارکتی اختصاص یافته که از کل تسهیلات داده شده در این نوع بانک ها سهم 68 درصدی دارد. در میان عقود مشارکتی بیشترین سهم را مشارکت مدنی دارد که حدودا 4/ 335 هزار میلیارد تومان است.

اما نکته قابل توجه این است که تسهیلات اعطا شده در مشارکت مدنی به نسبت سال گذشته رشد 3/ 2 درصدی داشته که به نسبت سال های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. رشد تسهیلات مشارکت مدنی در سال 94 حدود 7/ 21 درصد بوده که در سال 95 به 9/ 20 درصد رسیده است. درسال 96 نیز از سرعت آن به شدت کاسته و 11 درصد ثبت شده است.

ازسوی دیگر آمارها نشان می دهد بانک های غیردولتی در سال گذشته تمایل بیشتری برای بستن قراردادهای سلف داشته اند. به طوری که تسهیلات داده شده در این بانک ها در سال 97 به نسبت سال قبل از آن بیش از دو برابر شده است. معاملات سلف در سیستم بانکی ایران که به نوعی پیش خرید نقدی محصولات یک بنگاه است، به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش واحدها به کار می رود.

براساس آمار بانک مرکزی در سال 96 تسهیلات داده شده به عنوان سلف 6/ 2 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 97 به 7/ 5 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته نگاهی به روند تسهیلات سلف در بانک های غیردولتی سال های اخیر نشان می دهد رشد تسهیلات سلف در سال 96 به نسبت 95 نیز با رشد بیش از 1500 درصدی مواجه بوده است.

روی برگردانی از عقود مضاربه

نکته قابل ملاحظه دیگر در مورد عملکرد بانک های غیردولتی برای تسهیلات دهی کم کردن اعتبارات خود در مبادلات مضاربه و سرمایه گذاری مستقیم است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد تسهیلات دهی بانک های غیردولتی در سال 97 در مورد مضاربه منفی 6/ 18 درصد و در مورد سرمایه گذاری مستقیم منفی 7/ 13 درصد بوده است. مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) بوده با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک شود.

در این میان بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به صورت تسهیلات کوتاه مدت قرار دهند و درنهایت در سود حاصل از آن شریک شوند. اما آمارها نشان می دهد که بانک های غیردولتی تمایل چندانی به شراکت در این نوع معاملات نداشته اند.

حتی روند تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر در این حوزه نیز تایید می کند که هر سال مبلغ کمتری را برای تسهیلات دهی به صورت مضاربه اختصاص داده اند؛ به طوری که در سال 93 این رقم حدود 2/ 11 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 97 به حدود 4/ 8 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع طی 5 سال حدودا 8/ 2 هزار میلیارد تومان از تخصیص اعتبارات به این گروه کاسته شده است.

تمایل بانک های تخصصی به عقود مبادله ای

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که حدودا 7/ 272 هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده در نظام بانکی توسط بانک های تخصصی پرداخت شده است. براساس تقسیم بندی بانک مرکزی، بانک های تخصصی در واقع بانک های دولتی هستند که در حوزه خاصی سرمایه گذاری می کنند.

در این گروه 5 بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی قرار دارد.بررسی آمارهای بانک مرکزی در این گروه از بانک ها نشان می دهد که تسهیلات داده شده این بانک ها بیشتر از نوع مبادله ای بوده به طوری که حدود 68 درصد از کل اعتبارات این نوع بانک ها را به خود اختصاص است.

عقود مبادله ای به عقودی گفته می شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی را تامین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله از انواع عقود مبادلاتی به حساب می آید؛ بنابراین بانک های دولتی تخصصی بیشتر ترجیح می دهند که در فعالیت های اقتصادی شراکت کنند که از ابتدا سود آنها معلوم و مشخص باشد.

اجاره به شرط تملیک، ذائقه بانک های تخصصی

براساس آمار بانک مرکزی تا پایان سال 97 حدود 5/ 147 هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده در بانک های دولتی تخصصی به فروش اقساطی اختصاص داشته که به نسبت سال 96 رشد 2/ 8 درصدی داشته است. اما نکته قابل توجه در ذائقه بانک های دولتی تخصصی در سال 97، رشد 315 درصدی تسهیلات اجاره به شرط تملیک است.

آمارها نشان می دهد که این نوع بانک ها حدود 4 هزار میلیارد تومان از اعتبارات خود را به عقود مبادله ای اجاره به شرط تملیک اختصاص داده اند که به نسبت سال 96 رشد قابل توجهی داشته است. ازسوی دیگر بانک های دولتی تخصصی نیز مانند بانک های غیردولتی اعتبارات کمتری را برای مضاربه اختصاص داده اند؛ به طوری که رشد این نوع تسهیلات در سال 97 به نسبت سال 96 منفی 14 درصد بوده است.

فروش اقساطی در بانک های تجاری

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بانک های تجاری سهمی در حدود 16 درصد در کل تسهیلات داده شده تا پایان سال 97 داشته اند. این بانک ها که در واقع سه بانک سپه، ملی و پست بانک را شامل می شود در سال 97 حدودا 7/ 212 هزار میلیارد تومان تسهیلات دهی داشته اند که به نسبت سال 96 رشد 2/ 24 درصدی داشته است. بانک های دولتی تجاری نیز مانند بانک های دولتی تخصصی تمایل دارند که تسهیلات خود را به عقود مبادله ای اختصاص دهند. به طوری که حدود 58 درصد از کل اعتبارات خود را به عقود مبادله ای اختصاص داده اند. در این بانک ها فروش اقساطی بیشترین سهم را داشته است.

به طوری که حدودا 9/ 85 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک های تجاری به فروش اقساطی اختصاص داشته است. رشد فروش اقساطی در سال 97 نیز به نسبت سال 96 حدود 56 درصد بوده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد بانک های دولتی تجاری تمایل زیادی به تسهیلات دهی از نوع فروش اقساطی داشته اند. علاوه بر این، این بانک ها حدود 5/ 24 هزار میلیارد خود را به جعاله و 8/ 1 هزار میلیارد تومان را به اجاره به شرط تملیک اختصاص داده اند.

نگاهی به روند تسهیلات دهی بانک های تجاری و رشد نقطه به نقطه انواع تسهیلات دهی این نوع بانک ها نشان می دهد که رشد تسهیلات سلف در بانک های تجاری در سال 97 حدود 59 درصد بوده است. ازسوی دیگر کمترین رشد نقطه به نقطه نیز به عقود مشارکت مدنی تعلق داشته است. به طوری که رشد نقطه به نقطه عقود مشارکت مدنی در بانک های تجاری منفی 7/ 18 درصد بوده است. روند تسهیلات دهی بانک های تجاری از نوع عقود مشارکت مدنی نیز نشان می دهد که این نوع بانک ها از سال 95 به بعد تمایل کمتری برای این نوع تسهیلات داشته اند.

آنالیز عقد قرض الحسنه در بانک های کشور

آمار و ارقام بانک مرکزی در پایان سال 97 نشان می دهد که 5/ 78 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک ها از نوع قرض الحسنه است که سهم 6 درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان می دهد بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری حدود 7/ 53 هزار میلیارد تومان این تسهیلات را تامین کرده اند که رشد 6/ 31 درصدی را به نسبت سال 96 داشته است. در بانک های دولتی تجاری، 8/ 16 هزار میلیارد تومان به قرض الحسنه اختصاص داشته که رشد 3/ 31 درصدی را ثبت کرده است. بانک های دولتی تخصصی نیز 8 هزار میلیارد از کل تسهیلات خود را به قرض الحسنه اختصاص داده اند که رشد نقطه به نقطه آن 35 درصد بوده است.

منبع خبر : تین نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از «تین نیوز» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کلیدواژه های این خبر
تسهیلات   تجاری   موسسات اعتباری   اعطای تسهیلات   خرید آنلاین   مبادلات   اسفند   وام دهی   نظام بانکی   مشارکت مدنی   غیردولتی   غیر دولتی   گزارش بانک مرکزی   اقتصاد   بانک مرکزی   سرمایه   سرمایه گذاری   تسهیلات بانکی   بانک ها   اعتبارات   بنگاه های اقتصادی   بانک های دولتی   فروش اقساطی   بانک های خصوصی  
اخبار مرتبط
سوء تفاهم بزرگ اقتصادی
پانا
لزوم دقت در تصویب طرح جامع بانکداری اسلامی/راه حل مقابله با بنگاهداری بانکها چیست؟ + نمودار
بازار نیوز
بررسی تاثیر عدم حذف ارزش افزوده خدمات شرکت های لیزینگ
ایبنا
سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم است
عصر مالی
ماهیت بانکداری بدون ربا، بنگاه داری بانکها است
رادیو گفتگو
تنها سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم است
پانا
سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم
ایران اکونومیست
علت تاخیر تشکیل هیات های خبرگان بانکی و اقتصادی
خبرگزاری دانشجو
مزایا و موانع اجرای موفق عملیات بازار باز/ «فروش دِین» مشکل شرعی ندارد
ایکنا
وام دادن برای بانک ها نمی صرفد
تیتر20
افزایش 25 درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی / جذابیت عقود بانکی در تسهیلات
اقتصادگردان
بدون عنوان
صدای فردا
جذاب ترین تسهیلات بانکی را بشناسید
ساعت 24
کدام نوع تسهیلات بانکی، بیشترین جذابیت را دارند؟
ایرنا
بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند ؟
جام نیوز
بانک ها در فصل بهار چقدر و با چه بهره ای وام دادند؟
پارسینه
بانک ها چقدر و با چه بهره ای در فصل بهار وام دادند؟
سایت جماران
بانک ها در فصل بهار چقدر وام دادند؟
ساعت 24
بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند؟
میزان
کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی
اقتصادگردان
پرداخت 1200 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان مرکزی هدف گذاری شد
تسنیم
سبقت مرابحه با سهم 11 درصدی در چهارسال اخیر و کسب رتبه سوم در بین تسهیلات و عقود بانکی
اقتصادگردان
رشد 2.6 درصدی وام بانکی در سه ماهه اول سال
بانکداری ایرانی
بانک ها در سه ماه چقدر وام پرداخت کردند؟
سرمد نیوز
عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام
ایران اکونومیست
عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام/ قرض الحسنه 6 درصد رشد کرد
ایبنا
دریافت مالیات از سپرده ها؛ آری یا نه؟
تین نیوز
رشد 35 درصدی اعطای تسهیلات بانکی در دو ماهه نخست سال
ایران اکونومیست
واکنش سپرده های بانکی به چهار علامت
ملیت
رجوع مردم به سپرده گذاری در بانک ها
جوان آنلاین
سپرده های بانکی26درصدبیشترشد
ناطقان نیوز
هیات مدیره بانک ها، صف اول دریافت وام
شعار سال
سیاست های ارزی به صورت سه شیفت فساد تولید می کند
ساعت 24
صف اول دریافت وام برای هیات مدیره بانک ها است/ وام های 25 ساله با سود یک درصد! + جدول
الف
هیات مدیره بانک ها صف اول دریافت وام های کم بهره و بلند مدت!
فرارو
تنوع­ سبد تسهیلات بانکی
اقتصادگردان
لزوم متنوع­ سازی سبد تسهیلات بانکی
ایبنا
بانک های بنگاه دار و بنگاه های بانک دار / بهشت بانک ها جهنم مردم را رقم زد
خبرگزاری دانشجو
اثربخشی پایین تسهیلات بانک ها در توسعه کسب وکار و راهکارها
فارس
سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی
بازار نیوز
اخبار مرتبط
bltپانا : سوء تفاهم بزرگ اقتصادی
bltبازار نیوز : لزوم دقت در تصویب طرح جامع بانکداری اسلامی/راه حل مقابله با بنگاهداری بانکها چیست؟ + نمودار
bltایبنا : بررسی تاثیر عدم حذف ارزش افزوده خدمات شرکت های لیزینگ
bltعصر مالی : سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم است
bltرادیو گفتگو : ماهیت بانکداری بدون ربا، بنگاه داری بانکها است
bltپانا : تنها سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم است
bltایران اکونومیست : سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم
bltخبرگزاری دانشجو : علت تاخیر تشکیل هیات های خبرگان بانکی و اقتصادی
bltایکنا : مزایا و موانع اجرای موفق عملیات بازار باز/ «فروش دِین» مشکل شرعی ندارد
bltتیتر20 : وام دادن برای بانک ها نمی صرفد
bltاقتصادگردان : افزایش 25 درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی / جذابیت عقود بانکی در تسهیلات
bltصدای فردا : بدون عنوان
bltساعت 24 : جذاب ترین تسهیلات بانکی را بشناسید
bltایرنا : کدام نوع تسهیلات بانکی، بیشترین جذابیت را دارند؟
bltجام نیوز : بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند ؟
bltپارسینه : بانک ها در فصل بهار چقدر و با چه بهره ای وام دادند؟
bltسایت جماران : بانک ها چقدر و با چه بهره ای در فصل بهار وام دادند؟
bltساعت 24 : بانک ها در فصل بهار چقدر وام دادند؟
bltمیزان : بانک ها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند؟
bltاقتصادگردان : کاهش چشم گیر تسهیلات مشارکت مدنی
bltتسنیم : پرداخت 1200 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان مرکزی هدف گذاری شد
bltاقتصادگردان : سبقت مرابحه با سهم 11 درصدی در چهارسال اخیر و کسب رتبه سوم در بین تسهیلات و عقود بانکی
bltبانکداری ایرانی : رشد 2.6 درصدی وام بانکی در سه ماهه اول سال
bltسرمد نیوز : بانک ها در سه ماه چقدر وام پرداخت کردند؟
bltایران اکونومیست : عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام
bltایبنا : عملکرد سه ماهه بانک ها در پرداخت وام/ قرض الحسنه 6 درصد رشد کرد
bltتین نیوز : دریافت مالیات از سپرده ها؛ آری یا نه؟
bltایران اکونومیست : رشد 35 درصدی اعطای تسهیلات بانکی در دو ماهه نخست سال
bltملیت : واکنش سپرده های بانکی به چهار علامت
bltجوان آنلاین : رجوع مردم به سپرده گذاری در بانک ها
bltناطقان نیوز : سپرده های بانکی26درصدبیشترشد
bltشعار سال : هیات مدیره بانک ها، صف اول دریافت وام
bltساعت 24 : سیاست های ارزی به صورت سه شیفت فساد تولید می کند
bltالف : صف اول دریافت وام برای هیات مدیره بانک ها است/ وام های 25 ساله با سود یک درصد! + جدول
bltفرارو : هیات مدیره بانک ها صف اول دریافت وام های کم بهره و بلند مدت!
bltاقتصادگردان : تنوع­ سبد تسهیلات بانکی
bltایبنا : لزوم متنوع­ سازی سبد تسهیلات بانکی
bltخبرگزاری دانشجو : بانک های بنگاه دار و بنگاه های بانک دار / بهشت بانک ها جهنم مردم را رقم زد
bltفارس : اثربخشی پایین تسهیلات بانک ها در توسعه کسب وکار و راهکارها
bltبازار نیوز : سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.