مخبر - 1398/05/09 - پُشت پرده کاهش بیکاری در بهار98 / ماجرای 4 میلیون نفری که از بازار کار خارج شدند

پُشت پرده کاهش بیکاری در بهار98 / ماجرای 4 میلیون نفری که از بازار کار خارج شدند
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از کل 40 میلیون و 39 هزار نفر جمعیت غیرفعال در بهار 98 به میزان 3 میلیون و 145 هزار نفر در بهار 97 شاغل (غیرفعال قبلاً شاغل) و 939 هزار نفر بیکار (غیرفعال قبلاً بیکار) بوده اند.
پُشت پرده کاهش بیکاری در بهار98 / ماجرای 4 میلیون نفری که از بازار کار خارج شدند

پُشت پرده کاهش بیکاری در بهار98 / ماجرای 4 میلیون نفری که از بازار کار خارج شدند - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آنچه که از نتایج آمارگیری نیروی کار بهار سال جاری منتشر شد، همچون فصول گذشته، حاصل تلاش بالغ بر 10 هزار و 496 نفر-روز رده های اجرایی طرح (مشتمل بر 8 هزار و 311 نفر-روز مأمور آمارگیر) تحت مدیریت معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به عنوان بازوان اجرایی مرکز آمار ایران در سراسر کشور بوده است. در قالب این سازمان اجرایی، در دو هفته ی مرجع در ماه میانی هر فصل به حدود 60 هزار خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور مراجعه و پرسشنامه الکترونیکی این آمارگیری در تبلت های مأموران آمارگیر تکمیل می شود و اطلاعات و داده های گردآوری شده پس از کنترل و تأیید توسط رده های نظارتی، به صورت روزانه از طریق «سامانه یکپارچه جمع آوری الکترونیکی داده ها» (سیجاد) به مرکز آمار ایران انتقال می یابد.

«دکتر، مهندسِ بیکار»| بیکاری در کدام رشته های دانشگاهی بالاترین است؟

حاصل این تلاش فشرده و پردازش های رایانه ای بعدی توسط واحدهای تخصصی مرکز آمار ایران که متدلوژی و الگوریتم آن پیش از اجرای آمارگیری طراحی گردیده و پس از اجرا نیز با انتشار داده های خام طرح برای انجام پژوهش های کاربردی عمیق تر از طریق سایت مرکز آمار ایران در اختیار کاربران قرار داده می شود، تصویری روشن از تغییرات بازار کار کشور و استان ها است که برای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان اقتصادی و اجتماعی مورد بهره برداری قرار می گیرد و امکان پایش پیشرفت و توسعه کشور در حوزه های مرتبط را فراهم می نماید.

در این میان، بعضاً انتظاراتی نیز فراتر از محتوای طراحی شده ی این آمارگیری نمونه ای در بین کاربران اعم از سیاستگذاران، برنامه ریزان و پژوهشگران به وجود می آید که اجابت تمامی آنان در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند تأمین اعتبارات بیشتر و توسعه ی روش های گردآوری و پردازش اطلاعات از منابع مختلف است.

از آنجا که «رصد و اطلاع رسانی در اقتصاد کلان» از جمله اهداف اجرای چنین طرحی مبتنی بر استانداردهای روز سازمان جهانی کار (ILO) در کشورهای دنیا است، لذا عمده ی تحلیل های صورت گرفته از سوی کاربران به مقایسه ی نتایج کلی حاصل از این طرح نظیر نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و تغییرات تعداد شاغلان و بیکاران در مقایسه با فصل یا سال قبل است و در این میان، اهداف دیگری نظیر «سنجش عرضه ی نیروی کار» و «ارزیابی نهاده نیروی کار (حجم یا جمع ساعات اشتغال)» در اقتصاد نیز دنبال می شود. این امر باعث گردیده تا کاربران، کمتر به سایر ابعاد اطلاعاتی ارزشمند این طرح که می تواند مبنای تحلیل های گسترده تر و عمیق تر در حوزه های پژوهشی و مطالعاتی باشد بپردازند و عملاً به همان نتایج کلی اکتفا شود.

یکی از ابعاد بسیار کاربردی نتایج این طرح، تحلیل «جریان نیروی کار» است که نشان می دهد در هر فصل نسبت به فصل قبل یا فصل مشابه سال قبل، چه میزان جابجایی و تغییر بین هر یک از وضعیت های «شاغل»، «بیکار» یا «جمعیت غیرفعال» رخ داده است و نهایتاً تعداد موجود شاغلان و بیکاران در بازار کار، تحت چه فرایندی در تعامل با سایر وضعیت ها نسبت به دوره مورد مقایسه تغییر یافته است؛ به عبارت دیگر، فرایند حرکت جریانات بازار کار در آمارهای جریان، گویای آنست که چه تعداد از افراد در هر دو زمان شاغل بوده اند، چه تعداد افرادی که در زمان گذشته شاغل بوده اند بیکار شده اند، چه تعداد افراد که در زمان گذشته شاغل بوده اند غیرفعال شده اند و ... . اطلاعات مورد نیاز برای این نوع تحلیل به سبب وجود الگوی چرخشی در خانوارهای مورد آمارگیری، به گونه ای تأمین می شود که حدود 50 درصد خانوارها در هر بار اجرای فصلی این طرح با فصل قبل یا فصل مشابه سال قبل مشترک است و این امر زمینه رصد ثبات یا تغییر وضع فعالیت همان افرادی که پیش تر مورد مراجعه و آمارگیری واقع شده اند را از طریق «ماتریس انتقال» فراهم می نماید. هر چند تعداد نمونه ی مورد نیاز برای این تحلیل به اندازه ای نیست که بتوان برای استان های کشور نیز آن را انجام داد، اما تصویری که از تغییرات صورت گرفته در بازار کار کشورها به دست می دهد، بسیار کامل تر و کاربردی تر از تصویر کلی ای است که صرفاً با بررسی تغییرات شاخص های کلی نظیر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت به دست می آید. لذا در ذیل به نتایج مطالعه ی صورت گرفته در زمینه برآورد جریان نیروی کار از فصل بهار 1397 و همچنین زمستان 1397 به بهار 1398 می پردازیم:

همانگونه که نتایج آمارگیری نیروی کار بهار 1398 نشان داد، نرخ بیکاری در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی بهار 1397 از 12.1 به 10.8 درصد و نرخ مشارکت از 41.1 به 40.6 درصد کاهش داشت و تعداد خالص شاغلان با 321 هزار نفر افزایش و تعداد خالص بیکاران نیز با 365 هزار نفر کاهش مواجه شد. اما این تغییر در تعداد خالص شاغلان و بیکاران، حاصل حدوداً 10 میلیون و 101 هزار جابجایی (بدون حالت های ثابت مانده) بین هر یک از حالات وضع فعالیت (شاغل، بیکار و غیرفعال) از بهار 1397 به بهار 1398 و 7 میلیون و 358 هزار جابجایی از زمستان 1397 به بهار 1398 بوده است، که این رقم جابجایی معمولاً در دوره های قبل نیز بین 6 تا 10 میلیون نفر به دست آمده است.

همانگونه که در جریانات ورودی به هر یک از حالات وضع فعالیت و همچنین ماتریس های انتقال جریانات نیروی کار (جدول های 1 و 2) نشان داده شده، ازکل 24 میلیون و383 هزار نفر جمعیت شاغل بهار 1398 حدود 20 میلیون نفر در بهار 1397 شاغل (شاغل قبلاً شاغل)، یک میلیون و 266 هزار نفر بیکار (شاغل قبلاً بیکار) و 2 میلیون و 937 هزار نفر غیرفعال (شاغل قبلاً غیرفعال) بوده اند.

از سوی دیگر از کل 2 میلیون و 957 هزار نفر بیکار فصل بهار 1398 به میزان 931 هزار نفر در بهار 1397 شاغل (بیکار قبلاً شاغل)، یک میلیون و 111 هزار نفر بیکار (بیکار قبلاً بیکار) و 882 هزار نفر غیرفعال (بیکار قبلاً غیرفعال) بوده اند. اما در خصوص جامعه افراد غیرفعال نتایج بررسی ها حاکی از آنست که از کل 40 میلیون و 39 هزار نفر جمعیت غیرفعال در بهار 1398 به میزان 3 میلیون و 145 هزار نفر در بهار 1397 شاغل (غیرفعال قبلاً شاغل)، 939 هزار نفر بیکار (غیرفعال قبلاً بیکار) و 35 میلیون و 327 هزار نفر غیرفعال (غیرفعال قبلا غیرفعال) بوده اند.

به عبارت دیگر، از کل جمعیت شاغل در بهار 1397، حدود 83 درصد همچنان در بهار 1398 شاغل مانده، 4 درصد بیکار و 13 درصد نیز غیرفعال شده اند؛ از کل جمعیت بیکار در بهار 1397، معادل 33 درصد همچنان در بهار 1398 بیکار مانده، 38 درصد شاغل و 28 درصد نیز غیرفعال شده اند و از جمعیت غیرفعال در بهار 1397، به میزان 90 درصد همچنان در بهار 1398 غیر فعال مانده، 7 درصد شاغل و 2 درصد نیز بیکار شده اند.

شایان گفت است بررسی جریانات نیروی کار بهار 1398 نسبت به زمستان 1397 بیانگر آنست که بیشترین تغییرات و جابجایی ها، درجمعیت بیکار رخ داده بدین معنی که از کل جمعیت بیکار زمستان 1397 در بهار 1398 به میزان 34 درصد شاغل و 19 درصد نیز غیرفعال شده اند؛ در حالیکه 47 درصد بیکاران، 89 درصد شاغلان و 92 درصد غیرفعالان فصل زمستان 1397، همچنان در بهار 1398 وضع فعالیت سابقشان را دارا بوده اند.

در جدول های مزبور منظور از عبارت «سایر»، جمعیت کمتر از 10 سال در فصل قبلی مورد بررسی است که در فصل بهار 1398 به سن کار رسیده یعنی 10 ساله شده اند، به علاوه ی افرادی که در فصل قبلی در جامعه ی آماری نبوده اند و در بهار 1398 وارد جامعه آماری شده اند. (شایان ذکر است علت برخی اختلافات جزئی در برخی سرجمع ها در جدول های ذیل ناشی از گرد شدن ارقام یا فرایند وزن دهی مستقل اجزاء جدول می باشد).

همانگونه که ذکر شد، تغییرات صورت گرفته در بازار کشور به گونه ای بوده که ارقام خالص حاصله برای تعداد شاغلان و بیکاران، حاصل حدوداً 10 میلیون و 101 هزار جابجایی بین هر یک از حالات وضع فعالیت (شاغل، بیکار و غیرفعال) از بهار 1397 به بهار 1398 و 7 میلیون و 358 هزار جابجایی از زمستان 1397 به بهار 1398 بوده است، که این رقم جابجایی معمولاً در دوره های قبل نیز از تحلیل اطلاعات خانوارهای مشترک در آمارگیری های فصول مورد بررسی، بین 6 تا 10 میلیون نفر به دست آمده است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه از کل جمعیت شاغل در بهار 1397 حدود 83 درصد و از کل جمعیت شاغل در زمستان 1397 حدود 89 درصد همچنان در بهار 1398 شاغل مانده اند و به ترتیب 4 و 3 درصد بیکار شده اند؛ در حالیکه از تعداد شاغلان در بازه زمانی اول حدود 13 درصد و در بازه زمانی دوم فقط 7 درصد غیرفعال شده اند. همچنین، از کل جمعیت بیکار در بهار 1397 معادل 38 درصد و از کل جمعیت بیکار در زمستان 1397 نیز معادل 34 درصد در بهار 1398 شاغل شده اند؛ در حالیکه در بازه زمانی اول حدود 28 درصد و در بازه زمانی دوم حدود 19 درصد غیرفعال شده اند این بدان معناست که در بازه زمانی دوم یعنی زمستان 1397 به بهار 1398، به مراتب جمعیت بیکار (جویای کار) کمتری نسبت به بازه زمانی اول غیرفعال یا از بازار کار خارج شده اند.

انتهای پیام/

منبع خبر : تسنیم

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
رایانه   تبلت   خانوار   بیکار   سازمان مدیریت و برنامه ریزی   دانشگاهیان   شاغل   پژوهشگران   الگوریتم   پردازش   سیاستگذاری   سازمان جهانی کار   نرخ بیکاری   کاهش بیکاری   اشتغال   اقتصاد   بیکاری   اخبار اقتصادی   پژوهش   بازار کار   شهری و روستایی   اعتبارات   اقتصادی و اجتماعی   کاربران  
اخبار مرتبط
تعامل افراد ناتوان با سیستم های رایانه ای به کمک یادگیری ماشینی
تیتر شهر
نرخ بیکاری در فصل بهار به 10.8 درصد رسید
رویداد 24
افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
رهیاب نیوز
«دکتر، مهندسِ بیکار»|افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
تسنیم
میزان افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار
مشرق نیوز
لزوم بهبود فضای سرمایه گذاری در کرمانشاه/ هزینه خانوارهای کرمانشاهی از درآمدشان بیشتر است/ یکسان سازی حقوق بازنشستگان مشروط به تامین منابع است
راه دانا
جامعه بیکاران در حال پیر شدن
تیتر شهر
رونمایی یک معضل جدید/جامعه بیکاران در حال پیر شدن
تسنیم
رخ بیکاری در انگلیس به 3.8 درصد کاهش یافت
اقتصاد نیوز
اعداد نگران کننده در حوزه اشتغال
جهان نیوز
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرد؛ اعداد نگران کننده در حوزه اشتغال
اقتصاد نیوز
4 میلیون فارغ التحصیل بیکار روی دستمان باقی مانده/ چرا نظام آموزشی بازخواست نمی شود؟
سلامت نیوز
کدام گروه سنی بیشترین جمعیت بیکار را دارد؟
تابناک
بیکاران ایرانی چه سن و سالی دارند؟
خبرآنلاین
نماینده کهگیلویه: درخواست 90 درصد مراجعه کنندگان اشتغال است
ایرنا
گزارش| دلایل و پیامدهای بیکاری در قزاقستان
تسنیم
کاهش بیکاری در شرایط رشد منفی اقتصاد / رشد اشتغال دولتی، کاهش جمعیت فعال
اقتصادگردان
سه نفر استخدام کن، به 2 نفر حقوق بده!
فرارو
کاهش نرخ بیکاری و زوایای آن
ایبنا
«دکتر، مهندسِ بیکار»|دولت بساط استخدام را جمع کند
تسنیم
طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به کجا رسید؟
خبر خودرو
واگذاری 7 هزار میلیارد تومان از اموال دولت/ افزایش 14 درصدی درآمدهای مالیاتی
عصر ایران
رونق کسب و کار در صنعت و کشاورزی عامل کاهش نرخ بیکاری در اصفهان
ایرنا
بیکاری بلندمدت کاهش یافته است
شعار سال
بیکاری بلندمدت در هفت سال گذشته کاهش یافته است
ایرنا
چه رشته ای انتخاب کنیم تا بیکار نمانیم؟ بیکارها در دانشگاه چه خوانده اند؟+رشته های پرطرفدار
آفتاب
چه رشته ای انتخاب کنیم تا بیکار نمانیم؟
صدای فردا
علل خودبیکاری در اقتصاد ایران
پانا
مهارت های فنی حرفه ای، کلید کارآفرینی
ایرنا
رویکرد جدید در توزیع اعتبارات برای کاهش 6 درصدی بیکاری کرمانشاه
سایت جماران
نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی استان همدان 12 تا 13 درصد است
مهر نیوز
انجمن صنفی خبرنگاران در همدان تشکیل می شود
ایرنا
تشکل انجمن صنفی خبرنگاران با عضویت حداقل 50 عضو تشکیل می شود
قدس آنلاین
5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
شعار سال
5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
بازار نیوز
5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند
پانا
5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
میگنا
5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
مشرق نیوز
وضعیت بیکاری در اراک بغرنج است/زنان از یافتن شغل مایوس شده اند!
راه دانا
موج جدیدتقاضای زنان برای ورودبه بازارکار
ناطقان نیوز
اخبار مرتبط
bltتیتر شهر : تعامل افراد ناتوان با سیستم های رایانه ای به کمک یادگیری ماشینی
bltرویداد 24 : نرخ بیکاری در فصل بهار به 10.8 درصد رسید
bltرهیاب نیوز : افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltتسنیم : «دکتر، مهندسِ بیکار»|افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار به بالای 40 درصد
bltمشرق نیوز : میزان افزایش سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار
bltراه دانا : لزوم بهبود فضای سرمایه گذاری در کرمانشاه/ هزینه خانوارهای کرمانشاهی از درآمدشان بیشتر است/ یکسان سازی حقوق بازنشستگان مشروط به تامین منابع است
bltتیتر شهر : جامعه بیکاران در حال پیر شدن
bltتسنیم : رونمایی یک معضل جدید/جامعه بیکاران در حال پیر شدن
bltاقتصاد نیوز : رخ بیکاری در انگلیس به 3.8 درصد کاهش یافت
bltجهان نیوز : اعداد نگران کننده در حوزه اشتغال
bltاقتصاد نیوز : مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرد؛ اعداد نگران کننده در حوزه اشتغال
bltسلامت نیوز : 4 میلیون فارغ التحصیل بیکار روی دستمان باقی مانده/ چرا نظام آموزشی بازخواست نمی شود؟
bltتابناک : کدام گروه سنی بیشترین جمعیت بیکار را دارد؟
bltخبرآنلاین : بیکاران ایرانی چه سن و سالی دارند؟
bltایرنا : نماینده کهگیلویه: درخواست 90 درصد مراجعه کنندگان اشتغال است
bltتسنیم : گزارش| دلایل و پیامدهای بیکاری در قزاقستان
bltاقتصادگردان : کاهش بیکاری در شرایط رشد منفی اقتصاد / رشد اشتغال دولتی، کاهش جمعیت فعال
bltفرارو : سه نفر استخدام کن، به 2 نفر حقوق بده!
bltایبنا : کاهش نرخ بیکاری و زوایای آن
bltتسنیم : «دکتر، مهندسِ بیکار»|دولت بساط استخدام را جمع کند
bltخبر خودرو : طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به کجا رسید؟
bltعصر ایران : واگذاری 7 هزار میلیارد تومان از اموال دولت/ افزایش 14 درصدی درآمدهای مالیاتی
bltایرنا : رونق کسب و کار در صنعت و کشاورزی عامل کاهش نرخ بیکاری در اصفهان
bltشعار سال : بیکاری بلندمدت کاهش یافته است
bltایرنا : بیکاری بلندمدت در هفت سال گذشته کاهش یافته است
bltآفتاب : چه رشته ای انتخاب کنیم تا بیکار نمانیم؟ بیکارها در دانشگاه چه خوانده اند؟+رشته های پرطرفدار
bltصدای فردا : چه رشته ای انتخاب کنیم تا بیکار نمانیم؟
bltپانا : علل خودبیکاری در اقتصاد ایران
bltایرنا : مهارت های فنی حرفه ای، کلید کارآفرینی
bltسایت جماران : رویکرد جدید در توزیع اعتبارات برای کاهش 6 درصدی بیکاری کرمانشاه
bltمهر نیوز : نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی استان همدان 12 تا 13 درصد است
bltایرنا : انجمن صنفی خبرنگاران در همدان تشکیل می شود
bltقدس آنلاین : تشکل انجمن صنفی خبرنگاران با عضویت حداقل 50 عضو تشکیل می شود
bltشعار سال : 5 میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
bltبازار نیوز : 5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند/کاهش 464هزارنفری متقاضیان کار
bltپانا : 5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند
bltمیگنا : 5میلیون ایرانی،بدون شغل درآمد دارند!
bltمشرق نیوز : 5میلیون ایرانی، بدون شغل درآمد دارند
bltراه دانا : وضعیت بیکاری در اراک بغرنج است/زنان از یافتن شغل مایوس شده اند!
bltناطقان نیوز : موج جدیدتقاضای زنان برای ورودبه بازارکار
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.