مخبر - 1396/12/22 - حقوق زنان در ايران ضمن عقد ازدواج

حقوق زنان در ايران ضمن عقد ازدواج
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتي است که در حين ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن ها مي شود.
حقوق زنان در ايران ضمن عقد ازدواج

اتاق خبر 24: شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن ها می شود. حقوق زنان در قوانین ایران همواره محل بحث و جدل بوده است. این شروط را می توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می شوند.

شروطی که در قباله های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:
1- ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2- ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخش را به جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از:

الف - استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب - سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

ج - ابتلای زوج به امراض صعب العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره انگیز باشد.

د - جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است)

هـ - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. (مثلا زوج گدایی کند)

و - محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازت در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز - ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری است که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح - زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط - محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی - در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندنشود.

ک - در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ - زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.

شایان ذکر است که این شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمایت خانواده (1353) نوشته شده اند که در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود.

شرط تکمیلی که طرفین می توانند در عقد نکاح ذکر نمایند:
شرط تحصیل
اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی توان از تحصیل افراد جلوگیری کرد اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.

شرط اشتغال
مطابق قانون اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.

جواز خروج از کشور
ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به اینکه این مسئله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود. (یادآوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد - همچون مهریه - از سوی زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد می شود هنگام جدایی - اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن - نیمی از دارایی موجود خود را - اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است - به زن منتقل نماید.

حضانت فرزندان پس از طلاق
در ماده 1169 قانون مدنی قید شده «مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است» حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 می گوید: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (با شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلا می توان متن پیشنهادی زیر را به کار برد:

«زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودنداولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود.»

یا:
«زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل برعهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود.»

همچنین می توان اضافه نمود: «و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود.»

شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب، برای هر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق به صورت زیر مطلوب است:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق - اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات - به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.

مشاوره حقوقی
پرسش: اگر زنی که خود درآمد دارد و با شوهرش زندگی می کند و درآمدش را در زندگی خرج کند، اگر بخواهد عدم پرداخت نفقه توسط شوهرش را در دادگاه ثابت کند چه کار باید انجام دهد؟

پاسخ: باید پس از طرح دادخواست مطالبه نفقه با ارائه شده در دادگاه ثابت کند خرج زندگی را از درآمد خودش تامین می کند.

پرسش: سند ازدواجمان دست همسرم است. الان می خواهم مهریه ام را به اجرا بگذارم و از او جدا شوم، چه کار باید انجام دهم؟

پاسخ: با در دست داشتن شناسنامه و مدارک به دفترخانه ای که ازدواجتان در آن ثبت شده مراجعه و درخواست رونوشت از سند ازدواج کنید.

پرسش: سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت می شود و چه چیزهایی جزء سوء رفتار حساب می شود؟

پاسخ: سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده 1103 قانونمدنی است. آزارهای جسمی و روحی به نحوی که عرفا غیرقابل تحمل باشد از مصادیق سوء رفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.

پرسش: اگر زن نداند که مرد چه اموالی دارد (غیر از منزلی که در آن زندگی می کند و ماشینی که دارد) و نتواند به دادگاه معرفی کند مهریه او به چه صورت پرداخت می شود؟

پاسخ: در صورتی که مرد اعسارش به دادگاه ثابت شود، مهریه زن قسط بندی می شود ولیکن زن هر وقت از ایشان اموالی پیدا نماید می تواند به اجرای احکام معرفی کند تا نسبت به دریافت نقدی مهریه اقدام شود.

پرسش: اگر زن درخواست مهریه کند و مرد عمدا پرداخت نکند، زن می تواند تمکین نکند؟

پاسخ: خیر، اگر زن از همسرش تمکین خاص (زناشویی) داشته دیگر نمی تواند تمکین را منوط به پرداخت مهریه نماید. درخصوص مهریه هم پس از مطالبه مهریه توسط زن، دادگاه بررسی های لازم را انجام می دهد و حکم به پرداخت نقدی یا قسطی مهریه می کند و مرد در صورت توانایی مالی نمی تواند عمدا از پرداخت مهریه شانه خالی کند.

پرسش: دختر باکره ای که مهریه اش عندالاستطاعه می باشد می تواند از حق حبس استفاده کند؟

پاسخ: در مهریه عندالاستطاعه مرد باید توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد، لذا در این نوع مهریه اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد حق حبس برای خانم وجودندارد.

پرسش: آیا زن می تواند مهریه خود را از پول دیه تقاضا کند؟

پاسخ: در مهریه عندالاستطاعه مرد باید توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد لذا در این نوع مهریه اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد حق حبس برای خانم وجود ندارد.

پرسش: نفقه خانم خانه دار به چه صورت محاسبه می شود؟

پاسخ: نفقه زن بستگی به شئونات خانوادگی و عرف و عادت دارد و قاضی پس از بررسی های لازم نفقه را تعیین می کند. البته ذکر این نکته مهم است که نفقه زمانی به زن تعلق می گیرد که زن در تمکین شوهرش باشد.

پرسش: حدود یک ماه و نیم است که برگه طلاق خود را از دادگاه گرفته ام و می خواهم بروم به محضر تا صیغه طلاق جاری شود ولی شوهرم حاضر به آمدن نیست، چه اقدامی مناسب است؟

پاسخ: دفتر ثبت طلاق مراتب عدم حضور زوج را به دادگاه اعلام می کند و پس از اجرای صیغه طلاق توسط دادگاه دستور ثبت و اعلام آن به دفتر ثبت طلاق صادر می شود.

منبع: مجله دنیای زنان

 

انتهای پیام

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
ازدواج   طلاق   مفقودالاثر   مهریه   زن و شوهر   سازش   زناشویی   غیبت   همسران   وکالت   نفقه   گواهی   اعتیاد   همسرداری   محکومیت   نکاح   معاشرت   عقیم   عقد ازدواج   در حال اجرا   سند رسمی   همسر دوم   کادر فنی   شئون   گدایی   مخاطره   اشتغال  
اخبار مرتبط
طلاق توافقی چیست؟
رجانیوز
ناسازگاری در زندگی زناشویی، چیست؟
نی نی بان
اختلاف نظر در زندگی زناشویی، کمکم کنید
نی نی بان
اعتیاد در زندگی زناشویی، قابل کنترل است؟
نی نی بان
خیانت در زندگی زناشویی، تاثیرش چیست؟
نی نی بان
«دعوی خانوادگی» چیست و در کجا رسیدگی می شود؟
وبگردی 20:30
مراحل طلاق توافقی، چگونه است؟
نی نی بان
زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟
باشگاه خبرنگاران
زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟
ملیت
زن درچه مواردی حق طلاق دارد؟
ناطقان نیوز
زن در این موارد حق طلاق دارد
روز پلاس
زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟
میزان
وکالت حق طلاق به زن، چگونه است؟
نی نی بان
براي اشتغال زوجين چه موانع قانوني وجود دارد؟
شعار سال
برای اشتغال زوجین چه موانع قانونی وجود دارد؟
وبگردی 20:30
طلاق از طرف زن، شرايطش چيست؟
نی نی بان
شرایط طلاق گرفتن از شوهر، چیست؟
نی نی بان
خصوصیات مرد بد دل، رفتار زن چه باشد؟
نی نی بان
خیانت مردان متاهل، طلاق گزینه خوبیه؟
نی نی بان
طلاق زن از مرد معتاد، توصیه شما چیست؟
نی نی بان
خيانت شوهر به زن، ميتونم درخواست طلاق بدم؟
نی نی بان
برخورد با شوهر خسيس، بايد چه کار کنم؟
نی نی بان
شوهرم صيغه دارد، چکار کنم؟
نی نی بان
حضانت فرزندان بعد از طلاق، پاسخ به سوالات متداول
نی نی بان
حضانت فرزندان بعد از طلاق (پاسخ به سوالات متداول)
ستاره
درخواست طلاق از طرف زن، قوانينش چيست؟
نی نی بان
طلاق توافقي و اطلاعاتي جامع و کاربردي درباره آن
ستاره
دختر خانم ها بجاي مهريه سنگين اين شرط را بگذارند !
آریا
جاي خالي مهارت هاي زندگي در نظام آموزشي و تبعات آن
رادیو گفتگو
کودکان بعد از طلاق، آنجه بايد بدانيد
نی نی بان
زوجه با توجه به چه شروطي مي تواند تقاضاي طلاق کند؟
میزان
شرايط فرزندپذيري + مدارک مورد نياز
الف
شرايط پذيرش "فرزندخواندگي"
تیک نیوز
شرايط "فرزندپذيري" و مدارک مورد نياز
بهار نیوز
نکاتي که بايد در مورد «شروط ضمن عقد قابل ذکر در عقدنامه» بدانيد!
زن چه موقع ميتواند تقاضاي طلاق کند؟
ناطقان نیوز
زن در چه مواردي مي تواند تقاضاي طلاق کند؟
میزان
زن و شوهر در چه شرايطي از يکديگر ارث مي برند؟
میزان
چرا نفقه زن، بر مرد واجب است؟
جام نیوز
اخبار مرتبط
bltرجانیوز : طلاق توافقی چیست؟
bltنی نی بان : ناسازگاری در زندگی زناشویی، چیست؟
bltنی نی بان : اختلاف نظر در زندگی زناشویی، کمکم کنید
bltنی نی بان : اعتیاد در زندگی زناشویی، قابل کنترل است؟
bltنی نی بان : خیانت در زندگی زناشویی، تاثیرش چیست؟
bltوبگردی 20:30 : «دعوی خانوادگی» چیست و در کجا رسیدگی می شود؟
bltنی نی بان : مراحل طلاق توافقی، چگونه است؟
bltباشگاه خبرنگاران : زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟
bltملیت : زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟
bltناطقان نیوز : زن درچه مواردی حق طلاق دارد؟
bltروز پلاس : زن در این موارد حق طلاق دارد
bltمیزان : زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟
bltنی نی بان : وکالت حق طلاق به زن، چگونه است؟
bltشعار سال : براي اشتغال زوجين چه موانع قانوني وجود دارد؟
bltوبگردی 20:30 : برای اشتغال زوجین چه موانع قانونی وجود دارد؟
bltنی نی بان : طلاق از طرف زن، شرايطش چيست؟
bltنی نی بان : شرایط طلاق گرفتن از شوهر، چیست؟
bltنی نی بان : خصوصیات مرد بد دل، رفتار زن چه باشد؟
bltنی نی بان : خیانت مردان متاهل، طلاق گزینه خوبیه؟
bltنی نی بان : طلاق زن از مرد معتاد، توصیه شما چیست؟
bltنی نی بان : خيانت شوهر به زن، ميتونم درخواست طلاق بدم؟
bltنی نی بان : برخورد با شوهر خسيس، بايد چه کار کنم؟
bltنی نی بان : شوهرم صيغه دارد، چکار کنم؟
bltنی نی بان : حضانت فرزندان بعد از طلاق، پاسخ به سوالات متداول
bltستاره : حضانت فرزندان بعد از طلاق (پاسخ به سوالات متداول)
bltنی نی بان : درخواست طلاق از طرف زن، قوانينش چيست؟
bltستاره : طلاق توافقي و اطلاعاتي جامع و کاربردي درباره آن
bltآریا : دختر خانم ها بجاي مهريه سنگين اين شرط را بگذارند !
bltرادیو گفتگو : جاي خالي مهارت هاي زندگي در نظام آموزشي و تبعات آن
bltنی نی بان : کودکان بعد از طلاق، آنجه بايد بدانيد
bltمیزان : زوجه با توجه به چه شروطي مي تواند تقاضاي طلاق کند؟
bltالف : شرايط فرزندپذيري + مدارک مورد نياز
bltتیک نیوز : شرايط پذيرش "فرزندخواندگي"
bltبهار نیوز : شرايط "فرزندپذيري" و مدارک مورد نياز
blt : نکاتي که بايد در مورد «شروط ضمن عقد قابل ذکر در عقدنامه» بدانيد!
bltناطقان نیوز : زن چه موقع ميتواند تقاضاي طلاق کند؟
bltمیزان : زن در چه مواردي مي تواند تقاضاي طلاق کند؟
bltمیزان : زن و شوهر در چه شرايطي از يکديگر ارث مي برند؟
bltجام نیوز : چرا نفقه زن، بر مرد واجب است؟
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.