نکاتی مهم درباره در?اچه اروم?ه + عکس

نکاتی مهم درباره در?اچه اروم?ه + عکس
در?اچه ارومیه با نام سابق رضائ?ه بزرگتر?ن در?اچه داخل? ا?ران، بزرگتر?ن در?اچه آب شور در خاورم?انه و ششم?ن در?اچه بزرگ آب شور دن?ا و دوم?ن در?اچه از نظری م?زان شوری پس از بحرالم?ت است.
نکاتی مهم درباره در?اچه اروم?ه + عکس


راه های دﺳﺘﺮﺳﯽ: اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺎن دو اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

درﯾﺎﭼﻪ ارومیه با ﻧﺎم ﺳﺎﺑﻖ رﺿﺎﺋﯿﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ آب ﺷﻮر در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﺸﻤﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ آب ﺷﻮر دﻧﯿﺎ و دوﻣﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ از ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺰان ﺷﻮری ﭘﺲ از ﺑﺤﺮاﻟﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ 140 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب و 85 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﺳﻌﺘﯽ ﺑﯿﺶ از 5200 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ 3 ٪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ، ﭘﻠﯿﮑﺎن، ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ و ﻣﺮغ ﻣﺎﻫﯽﺧﻮار را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. درﯾﺎﭼﻪی اروﻣﯿﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻻبﻫﺎﯾﺶ، زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، دوزﯾﺴﺘﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﻠﮕﻪی اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺪود 6/4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺪود 13 رودﺧﺎﻧﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ زرﯾﻨﻪرود، ﺳﯿﻤﯿﻨﻪرود، ﺗﻠﺨﻪ رود، ﮔﺎدر، ﺑﺎراﻧﺪوز، ﺷﻬﺮﭼﺎی، ﻧﺎزﻟﻮ و زوﻻ) آب ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦﺷﺎن، زرﯾﻦرود اﺳﺖ. در واﻗﻊ زرﯾﻦرود ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی اﺻﻠﯽ آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎرش ﺑﺎران، ﺳﯿﻼب و ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﯾﯽ از ﺟﺮﯾﺎن آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ، از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎﻧﻮران در اﯾﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 27 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار، 212 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه، 41 ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰﻧﺪه، 7 ﮔﻮﻧﻪ دوزﯾﺴﺖ و 26 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ. اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﺻﺪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺻﺨﺮه ای ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ، ﭘﻠﯿﮑﺎن، ﮐﻔﭽﻪ ﻧﻮک، اﮐﺮاس، ﻟﮏ ﻟﮏ، اردک ﭘﯿﺴﻪ، ﻧﻮک ﺧﻨﺠﺮی، ﭼﻮب ﭘﺎ و ﻣﺮغ ﻧﻮروزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺰﯾﺮه اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﺒﻮدان، آرزو، اﺳﭙﯿﺮ، ﺟﺰاﯾﺮ ﻧﻬﮕﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ وﺣﻮش و وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آب درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮاﻟﻤﯿﺖ از ﻧﻈﺮ اﻣﻼح ﻧﻤﮑﯽ در رده دوم ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﮏ آن ﻣﻌﺮوف و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺴﺖ در آن آرﺗﻤﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮر و ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ﻣﺤﻠﻮل در آن دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ، ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫﯽ و ﻧﺮمﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و آب آن ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﯾﺦ ﻧﻤﯽزﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﯽﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد در درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آرﺗﻤﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯿﮕﻮی آب ﺷﻮر و از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

نکاتی مهم درباره درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ + عکس

آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ از دﺳﺘﻪ آبﻫﺎی ﮐﻠﺮوره ﺳﺪﯾﮏ اﺳﺖ و ﮔﻞ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮی ﺳﯿﺎهرﻧﮓ و ﺟﺰو ﮔﻞﻫﺎی ﮐﻠﺮوره اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و آرﺗﺮوز اﺳﺖ. درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ورزشﻫﺎی آﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎ، ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ و اﺳﮑﯽ روی آب ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی دوﺳﺎل اﺧﯿﺮ وﺿﻊ آن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻬﻦ، اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﭼﯿﺠﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺧﺸﻨﺪه (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺼﻮرت ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در دوران ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ "ﮐﺒﻮدا" (ﮐﺒﻮدان) ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اوﺳﺘﺎ و ﮐﺘﺐ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ را ﻣﻘﺪس داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻟﺪ زرﺗﺸﺖ را در ﮔﻮزن ﺣﻮاﻟﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ داﻧﺴﺘﻪ و آﺗﺸﮑﺪه ﻣﻌﺮوف ﮔﻮزن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آذرﮔﺸﺴﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺠﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﭼﯿﭽﺴﺖ و اﺳﺘﺮاﺑﻮن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺮن اول و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﭘﻮﺗﺎ) ﮐﺒﻮد) و ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻌﻮدی و اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ و اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﮐﺒﻮدان ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ از اواﺳﻂ دﻫﻪ 1380 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺮد و ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻣﻼ رﻓﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮار های ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2015 درﯾﺎﭼﻪ 88 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده (ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ 25 ﺗﺎ 50 درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﯾﺎﭼﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ).

دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﺮ روی درﯾﺎﭼﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽروﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎر. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 5 درﺻﺪی ﺑﺎرش در ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ ﺷﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی-آﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه 15 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮ روی درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ 1/2 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻄﺢ آب ازاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارﺗﯿﻤﺎﻫﺎی درﯾﺎﭼﻪ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ﮐﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در آورد و زﯾﺒﺎﯾﯽ آن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ زﯾﺒﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد رﻓﺘﻪ و از آن دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.


کلیدواژه های این خبر
ارومیه  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «صبا ایران» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
خیّران خویی حدود 5.5 میلیارد ریال در طرح "هدایت" مشارکت کردند
ایرنا
مسئولان باید به مطالبات رهبری عمل کنند
خبرگزاری دفاع مقدس
6 باب مدرسه در قالب طرح "آجر به آجر" در خوی ساخته شد
ایرنا
4600بیمار خاص در آذربایجان غربی شناسایی شدند
تسنیم
تصادف مرگبار در محور ارومیه-سلماس
مردم سالاری
ثبت نام طرح زمستانه کتاب تا 5 اسفند ادامه دارد
ایرنا
154 میلیون متر مکعب در مصرف آب کشاورزی در آذربایجان غربی صرفه جویی شد
ایرنا
طرح "پیک کتاب" در 18 کتابخانه آذربایجان غربی اجرا می شود
ایرنا
هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تصفیه خانه فاضلاب ماکو اختصاص یافت
ایرنا
گلزار شهدای اهل سنت بوکان گلزار نمونه کشوری شد
خبرگزاری دفاع مقدس
آذربایجان غربی به 12 هزار کلاس درس نیاز دارد
آرا نیوز
سرمربی تیم: به تجربه حریف مشهدی باختیم
ایسنا
قطار لیگ برتر به ایستگاه بیست وپنجم رسید
برنا
18 برنامه ویژه کودکان طی دهه فجر امسال در آذربایجان غربی برگزار می شود
ایرنا
پاسخگویی وزیر ارشاد درباره عدم حمایت از خبرنگاران و هنرمندان
الف
نماینده مجلس خبر داد/ جلال زاده: ستاد انتخاباتی 2 عضو جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری فعال شد
دیده بان ایران
استاندار: طرح های پژوهشی باید گرهی از مشکلات آذربایجان غربی باز کند
ایرنا
واکنش نایب رئیس مجلس نسبت به اهانت روحانی به کمیسیون تلفیق
تسنیم
75 دستگاه خودرو گرفتار در برف جاده اشنویه - ارومیه امدادرسانی شد
ایرنا
424 زندانی با مصالحه در شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی آزاد شدند
ایرنا
قدردانی عضو مجلس خبرگان از مبارزه دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی
تسنیم
سریال «شهید باکری» کلید خورد
تدبیر نو
هوشمند سازی پایش مرزی در راس کار مرزبانی
صدا و سیما
3000 کامیون یخچالدار در اختیار صادرکنندگان آذربایجان غربی قرار می گیرد
ایرنا
متلاشی شدن باند 20 نفره سارقان حرفه اى با 89 فقره سرقت در ارومیه
فارس
هفتمین شکست آذرباتری در هفته نوزدهم لیگ برتر
صدا و سیما
با گرانفروشان بلیت هواپیما برخورد شد
ایران آنلاین
تداوم آلودگی هوا در آذربایجان غربی تا 3 روز آینده/ هشدار به گروه های حساس
فارس
اسامی سهام شرکت های بورسی با بیشترین و کمترین سود امروز سه شنبه 16 دی ماه 99
روز نو
برنامه ریزی برای احداث 48 هزار هکتار گلخانه در کشور تا سال 1404
فارس
روزشمار دفاع مقدس (13 دی)
خبرگزاری دفاع مقدس
پیروزی آسان تیم والیبال سایپا برابر نماینده ارومیه/ یزدی ها همچنان روی نوار پیروزی
میزان
اعلام اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر والیبال
فرتاک ورزشی
توجه ویژه به مناطق محروم آذربایجان غربی اولویت آموزش و پرورش است
ایرنا
فتنه مکانیزمی برای غربالگری در جامعه است
خبرگزاری بسیج
رشد 22 درصدی صادرات محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته/ تدوین لایحه تغییر کاربری اراضی
باشگاه خبرنگاران
نماینده ارومیه از پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی قانع شد
میزان
دیدار استاندار آذربایجان غربی با مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
برنا نیوز
تادئوس بارتوقمیوس، یادگار 10 خانواده ارمنی
آریا
بستری شدگان کرونایی طی یک هفته اخیر درآذربایجان غربی همچنان دورقمی است
ایرنا
اخبار مرتبط
bltایرنا : خیّران خویی حدود 5.5 میلیارد ریال در طرح "هدایت" مشارکت کردند
bltخبرگزاری دفاع مقدس : مسئولان باید به مطالبات رهبری عمل کنند
bltایرنا : 6 باب مدرسه در قالب طرح "آجر به آجر" در خوی ساخته شد
bltتسنیم : 4600بیمار خاص در آذربایجان غربی شناسایی شدند
bltمردم سالاری : تصادف مرگبار در محور ارومیه-سلماس
bltایرنا : ثبت نام طرح زمستانه کتاب تا 5 اسفند ادامه دارد
bltایرنا : 154 میلیون متر مکعب در مصرف آب کشاورزی در آذربایجان غربی صرفه جویی شد
bltایرنا : طرح "پیک کتاب" در 18 کتابخانه آذربایجان غربی اجرا می شود
bltایرنا : هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تصفیه خانه فاضلاب ماکو اختصاص یافت
bltخبرگزاری دفاع مقدس : گلزار شهدای اهل سنت بوکان گلزار نمونه کشوری شد
bltآرا نیوز : آذربایجان غربی به 12 هزار کلاس درس نیاز دارد
bltایسنا : سرمربی تیم: به تجربه حریف مشهدی باختیم
bltبرنا : قطار لیگ برتر به ایستگاه بیست وپنجم رسید
bltایرنا : 18 برنامه ویژه کودکان طی دهه فجر امسال در آذربایجان غربی برگزار می شود
bltالف : پاسخگویی وزیر ارشاد درباره عدم حمایت از خبرنگاران و هنرمندان
bltدیده بان ایران : نماینده مجلس خبر داد/ جلال زاده: ستاد انتخاباتی 2 عضو جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری فعال شد
bltایرنا : استاندار: طرح های پژوهشی باید گرهی از مشکلات آذربایجان غربی باز کند
bltتسنیم : واکنش نایب رئیس مجلس نسبت به اهانت روحانی به کمیسیون تلفیق
bltایرنا : 75 دستگاه خودرو گرفتار در برف جاده اشنویه - ارومیه امدادرسانی شد
bltایرنا : 424 زندانی با مصالحه در شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی آزاد شدند
bltتسنیم : قدردانی عضو مجلس خبرگان از مبارزه دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی
bltتدبیر نو : سریال «شهید باکری» کلید خورد
bltصدا و سیما : هوشمند سازی پایش مرزی در راس کار مرزبانی
bltایرنا : 3000 کامیون یخچالدار در اختیار صادرکنندگان آذربایجان غربی قرار می گیرد
bltفارس : متلاشی شدن باند 20 نفره سارقان حرفه اى با 89 فقره سرقت در ارومیه
bltصدا و سیما : هفتمین شکست آذرباتری در هفته نوزدهم لیگ برتر
bltایران آنلاین : با گرانفروشان بلیت هواپیما برخورد شد
bltفارس : تداوم آلودگی هوا در آذربایجان غربی تا 3 روز آینده/ هشدار به گروه های حساس
bltروز نو : اسامی سهام شرکت های بورسی با بیشترین و کمترین سود امروز سه شنبه 16 دی ماه 99
bltفارس : برنامه ریزی برای احداث 48 هزار هکتار گلخانه در کشور تا سال 1404
bltخبرگزاری دفاع مقدس : روزشمار دفاع مقدس (13 دی)
bltمیزان : پیروزی آسان تیم والیبال سایپا برابر نماینده ارومیه/ یزدی ها همچنان روی نوار پیروزی
bltفرتاک ورزشی : اعلام اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر والیبال
bltایرنا : توجه ویژه به مناطق محروم آذربایجان غربی اولویت آموزش و پرورش است
bltخبرگزاری بسیج : فتنه مکانیزمی برای غربالگری در جامعه است
bltباشگاه خبرنگاران : رشد 22 درصدی صادرات محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته/ تدوین لایحه تغییر کاربری اراضی
bltمیزان : نماینده ارومیه از پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی قانع شد
bltبرنا نیوز : دیدار استاندار آذربایجان غربی با مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
bltآریا : تادئوس بارتوقمیوس، یادگار 10 خانواده ارمنی
bltایرنا : بستری شدگان کرونایی طی یک هفته اخیر درآذربایجان غربی همچنان دورقمی است
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.