تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت 4800 تومانی، 2800 تومانی و 2000 تومانی شده است.
تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

به گزارش ملیت به نقل از مهر، دریافت مابه التفاوت از نرخ ارز همواره موضوعی پرچالش میان بانک مرکزی و واردکنندگان بوده است؛ به نحوی که برخی واردکنندگان معتقدند که وقتی کالاهای خود را با شرایط تعیین شده روز، خریداری کرده و ضوابط را هم مطابق با آنچه که وزارتخانه های مربوطه و بانک مرکزی رعایت کرده است، چرا پس از گذشت ماه ها، موضوع دوباره با تجدیدنظر نهادهایی همچون بانک مرکزی مواجه می شود و مابه التفاوت برای نرخ ارز در نظر گرفته می شود.
اکنون هم بانک مرکزی در بخشنامه ای که 18 بهمن 1399 اعلام کرده و به شعب ارزی بانک های عامل ابلاغ شده، برای سال 97 مجدد ضوابط جدیدی در دریافت مابه التفاوت ارزی در نظر گرفته شده است که البته بخشی از آن برای واردات سال 99 هم هست. اما به هر حال در نظر گرفتن مبالغی برای پرداخت آن هم بعد از گذشت ماه ها همواره مورد انتقاد بوده است.
بر اساس این بخشنامه، اعتبارات یا بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها که مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 28,000 ریال به ازای هر دلار است، در صورت ترخیص کالا در سال 97 مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28,000 ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده و در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ 18 بهمن 99، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 48,000 ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.
همچنین در این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا از تاریخ 18 بهمن 1399 به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت می شود.
بر مبنای این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ 18 بهمن 1399 مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 20,000 ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ 18 بهمن 1399 به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابه التفاوت ارزی را به شعب ارزی بانک های عامل ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه ای که به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی از اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده، اعلام شده است: ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت 4800 تومانی، 2800 تومانی و 2000 تومانی شده است.
در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ 97/5/16 تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل 42,000 ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2 نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از 97/5/16 با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:
الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 97/6/3 و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 28,000 ریال به ازای هر دلار می باشند، در صورت ترخیص کالا در سال 97 مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28,000 ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 48,000 ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ب) د ر ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 1397/6/3 و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 28,000 ریال به ازای هر دلار می باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (1)، (2)، (3)، (4) و (5) از نامه عمومی شماره 363202/98 مورخ 1398/10/21 درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال 1397 معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28,000 ریال به ازای هر دلار می باشند.
در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ 18 بهمن 1399 مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 20,000 ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ 18 بهمن 1399 به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت های تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حواله های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله های ارزی موضوع بندهای (4) و (5) از نامه عمومی 363202/98 مورخ 98/10/21 و تبصره (1) ذیل بند (4) از نامه عمومی 129882/99 مورخ 1399/4/31 در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.
2- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 1 فوق و بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2 تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.
3- تبصره (1)، ذیل بند (1) از نامه عمومی شماره 106290/99 مورخ 99/4/12 کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 48,000 ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.

کلیدواژه های این خبر
ارز   کالاهای وارداتی   پروانه   وزارت خانه   واردکنندگان   حواله   کالاها   قیمت دلار   خزانه دار   تضامین   علی قاسمی   واردکننده   مقررات ارزی   بازار   بانک مرکزی   سامانه الکترونیکی نیما   ثبت سفارش   اعتبارات   ترخیص کالا   شعب ارزی بانک   نرخ رسمی  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «ملیت» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
اعلام دستورالعمل دریافت مابه التفاوت نرخ ارز
راه امروز
تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی/ جزئیات 3 نرخ اعلامی برای هر دلار
آرا نیوز
تصمیم بانک مرکزی برای اخذمابه التفاوت ارزی ازکالاهای وارداتی
بولتن نیوز
جزئیات 3 نرخ اعلامی برای هر دلار
اتاق خبر
اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
عصر مالی
تصمیم مهم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
برنا نیوز
تصمیم جدید بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی
مشرق نیوز
تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
مهر نیوز
«بیش بود» و مشکلاتی که دیگر نیست
بولتن نیوز
رئیس اتاق بازرگانی قزوین: رسوب کالا در گمرک به احتکار کالا تبدیل شد
آریا
ابلاغ سه مصوبه دولتی از سوی معاون اول رئیس جمهور
صدا و سیما
مصوبه واردات تجهیزات تولیدکننده کالای اساسی با ارز رسمی ابلاغ شد
دنیای اقتصاد
اصلاح مصوبه واردات تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی
ایسنا
6 نوع تقاضا در بازار ارز
دنیای اقتصاد
قاضی زاده هاشمی: ارز مبنا باید به نرخ تعادلی بازار برگردد/به روز رسانی نظام پرداخت یارانه
مرآت نیوز
دلایل کاهش فشار بر روی نیما و رسوب کالا در گمرکات
بولتن نیوز
چرا نرخ ارز در سامانه نیما از بازار آزاد گران تر است؟
اقتصادگردان
دلیل گرانی نرخ ارز در سامانه نیما چیست؟
مثلث
به این دلیل نرخ ارز در سامانه نیما از بازار آزاد گران تر است
اقتصاد نیوز
منشا ارز واردات ممنوعه "بوش" فاش شد
صبحانه با خبر
منشا ارز واردات ممنوعه لوازم خانگی بوش فاش شد
ایران جیب
آیا دلار 4200 تومانی دردی از مردم دوا کرد؟/ اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد به تولید داخل آسیب می زند
خبرگزاری بسیج
ارز چند نرخی چه دردی از مردم دوا کرد؟
میزان
جزئیات مصوبات ترخیص کالا
ایران آنلاین
مهلت ورود کالاها با ارسال نامه صمت به بانک مرکزی مشخص شد
اقتصادگردان
حداکثر زمان مهلت ورود کالاها به کشور چقدر است؟
ایسنا
قانون واردات موبایل تغییر کرد
اقتصاد آنلاین
هشدار درباره کمبود لپ تاپ در بازار/ واردات با دلار 50 هزار تومانی؟
صراط
متن نامه رزم حسینی به رییس جمهور درباره بخشنامه بانک مرکزی
اقتصادگردان
نامه رزم حسینی به رئیس جمهوری؛ بانک مرکزی به دغدغه بخش خصوصی توجه نکرده است
خبرگزاری ایلنا
بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ورود کالا به کشور ابلاغ شد
خبرگزاری ایلنا
مانع تراشی برای تولید نهاده های دامی در داخل کشور/ چه کسی نفس تولید داخل را گرفت؟ + سند
خبرگزاری ایلنا
بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد
خبرگزاری ایلنا
8میلیارد یورو به چرخه اقتصاد بازگشت
بازار نیوز
بازگشت 8 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد
ایران آنلاین
بازگشت 8 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق نیما
ایرنا
پیمان سپاری ارزی در گذر تاریخ اقتصاد ایران
ایبنا
ماجرای پر سر و صدای برنج های وارداتی چه بود؟
ایران اکونومیست
چرا با وجود کاهش نرخ ارز قیمت کالا ها کاهش نمی یابد؟
نواندیش
عضو اتاق بازرگانی: قیمت کالاها ربطی به نرخ ارز آزاد ندارد
عصر ایران
اخبار مرتبط
bltراه امروز : اعلام دستورالعمل دریافت مابه التفاوت نرخ ارز
bltآرا نیوز : تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی/ جزئیات 3 نرخ اعلامی برای هر دلار
bltبولتن نیوز : تصمیم بانک مرکزی برای اخذمابه التفاوت ارزی ازکالاهای وارداتی
bltاتاق خبر : جزئیات 3 نرخ اعلامی برای هر دلار
bltعصر مالی : اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
bltبرنا نیوز : تصمیم مهم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
bltمشرق نیوز : تصمیم جدید بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی
bltمهر نیوز : تصمیم بانک مرکزی برای اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
bltبولتن نیوز : «بیش بود» و مشکلاتی که دیگر نیست
bltآریا : رئیس اتاق بازرگانی قزوین: رسوب کالا در گمرک به احتکار کالا تبدیل شد
bltصدا و سیما : ابلاغ سه مصوبه دولتی از سوی معاون اول رئیس جمهور
bltدنیای اقتصاد : مصوبه واردات تجهیزات تولیدکننده کالای اساسی با ارز رسمی ابلاغ شد
bltایسنا : اصلاح مصوبه واردات تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی
bltدنیای اقتصاد : 6 نوع تقاضا در بازار ارز
bltمرآت نیوز : قاضی زاده هاشمی: ارز مبنا باید به نرخ تعادلی بازار برگردد/به روز رسانی نظام پرداخت یارانه
bltبولتن نیوز : دلایل کاهش فشار بر روی نیما و رسوب کالا در گمرکات
bltاقتصادگردان : چرا نرخ ارز در سامانه نیما از بازار آزاد گران تر است؟
bltمثلث : دلیل گرانی نرخ ارز در سامانه نیما چیست؟
bltاقتصاد نیوز : به این دلیل نرخ ارز در سامانه نیما از بازار آزاد گران تر است
bltصبحانه با خبر : منشا ارز واردات ممنوعه "بوش" فاش شد
bltایران جیب : منشا ارز واردات ممنوعه لوازم خانگی بوش فاش شد
bltخبرگزاری بسیج : آیا دلار 4200 تومانی دردی از مردم دوا کرد؟/ اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد به تولید داخل آسیب می زند
bltمیزان : ارز چند نرخی چه دردی از مردم دوا کرد؟
bltایران آنلاین : جزئیات مصوبات ترخیص کالا
bltاقتصادگردان : مهلت ورود کالاها با ارسال نامه صمت به بانک مرکزی مشخص شد
bltایسنا : حداکثر زمان مهلت ورود کالاها به کشور چقدر است؟
bltاقتصاد آنلاین : قانون واردات موبایل تغییر کرد
bltصراط : هشدار درباره کمبود لپ تاپ در بازار/ واردات با دلار 50 هزار تومانی؟
bltاقتصادگردان : متن نامه رزم حسینی به رییس جمهور درباره بخشنامه بانک مرکزی
bltخبرگزاری ایلنا : نامه رزم حسینی به رئیس جمهوری؛ بانک مرکزی به دغدغه بخش خصوصی توجه نکرده است
bltخبرگزاری ایلنا : بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ورود کالا به کشور ابلاغ شد
bltخبرگزاری ایلنا : مانع تراشی برای تولید نهاده های دامی در داخل کشور/ چه کسی نفس تولید داخل را گرفت؟ + سند
bltخبرگزاری ایلنا : بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد
bltبازار نیوز : 8میلیارد یورو به چرخه اقتصاد بازگشت
bltایران آنلاین : بازگشت 8 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد
bltایرنا : بازگشت 8 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق نیما
bltایبنا : پیمان سپاری ارزی در گذر تاریخ اقتصاد ایران
bltایران اکونومیست : ماجرای پر سر و صدای برنج های وارداتی چه بود؟
bltنواندیش : چرا با وجود کاهش نرخ ارز قیمت کالا ها کاهش نمی یابد؟
bltعصر ایران : عضو اتاق بازرگانی: قیمت کالاها ربطی به نرخ ارز آزاد ندارد
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.