استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش

استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش
ایسنا: علی الهیار ترکمن، در بخشنامه ابلاغی به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش آورده است: به استناد مجوز 31 اردیبهشت 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور، فهرست پذیرفته شدگان نهایی رشته های مورد نیاز وزارت متبوع در دانشگاه ...
استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش

ایسنا: علی الهیار ترکمن، در بخشنامه ابلاغی به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش آورده است: به استناد مجوز 31 اردیبهشت 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور، فهرست پذیرفته شدگان نهایی رشته های مورد نیاز وزارت متبوع در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال 1399 در اختیار آن ادارات کل قرار گرفته، لذا خواهشمند است دستور دهید؛ به استناد مفاد ماده 1 و 6 قانون متعهدین خدمت مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل سال 1395 ضمن اخذ سند تعهد محضری، نسبت به تشکیل پرونده استخدامی، ورود و کنترل اطلاعات افراد و تخصیص کد پرسنلی، اقدام لازم را معمول دارند.

برخی نکات این بخشنامه بدین شرح است:

- همزمان با معرفی به هسته گزینش جهت اخذ تاییدیه انفرادی، باید برای سپردن تعهد خدمت محضری، اقدام لازم انجام شود.

- به استناد ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، معرفی شدگان پس از ارائه تاییدیه گزینش و سپردن تعهد خدمتی، از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی پذیرفته می شوند.

- عدم مراجعه فرد برای سپردن تعهد محضری در موعد قانونی به منزله انصراف تلقی شده و لازم است نسبت به صدور فرم شماره (2) دستورالعمل شماره 271696/ 700 جهت ممانعت از تحصیل در دانشگاه محل قبولی اقدام شود.

- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تاهل، تجرد، بعد مسافت، تکفل، فوت والدین و ... ممنوع است.

- اخذ تعهد از افراد صرفا برای رشته و گرایش پذیرفته شده، مجاز است و در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد.

- درج عنوان صحیح و دقیق رشته تحصیلی و یا رشته و گرایش تحصیلی و همچنین منطقه خدمتی در متن سند تعهد محضری الزامی است.

- رشته و گرایش تحصیلی مندرج در فرم گواهی اشتغال به تحصیل باید دقیقا منطبق با رشته و گرایش قبولی مندرج در فهرست ارسالی باشد.

- کنترل شرایط و ضوابط اختصاصی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش (بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال جاری) و همچنین وضعیت شرکت در مصاحبه تخصصی، قبل از اخذ تعهد محضری، الزامی است.

- اخذ سند تعهد محضری صرفا از داوطلبانی که از سوی مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری به اداره کل آموزش و پرورش استان ها به عنوان قبول نهایی معرفی شده، مجاز خواهد بود.

- ارسال تصویر برابر با اصل سند تعهد محضری و همچنن اولین حکم کارگزینی استخدامی رسمی آزمایشی جهت ضبط در پرونده آموزشی در دانشگاه محل قبولی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و پردیس های دانشگاه فرهنگیان) الزامی است.

- ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش صرفا در طول ایفای تعهد علاوه بر رعایت مفاد مواد 61 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به رعایت ماده 4 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 95 مجلس شورای اسلامی و مفاد دستورالعمل شماره 47374 مورخ 29 خرداد 1395 است. مطابق ماده مزبور، تسلیم اصل و یا تصویر گواهی نامه، ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره مند شود، ممنوع است، مگر جهت تحصیل در رشته های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش (وفق طرح طبقه بندی مشاغل معلمان)، در صورت سپردن تعهد خدمت جدید ارسال مدارک به صورت محرمانه - مستقیم انجام خواهد گرفت.

- کلیه متعهدین خدمت ( دبیر فنی، دبیری - مراکز تربیت معلم، فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشسراها و ...) که در سنوات قبل، فارغ التحصیل شده و تاکنون ایفای تعهد نکرده اند، مستنکف از خدمت اند و لازم است به استناد بخشنامه ها و قوانین موجود نسبت به لغو تعهد آنان، اقدام و نتیجه به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و اموراداری اعلام شود.

- تاریخ صدور حکم استخدام آزمایشی پذیرفته شدگان بر مبنای تاریخ شروع به تحصیلی که از سوی دانشگاه محل قبولی اعلام می شود در حکم استخدام درج خواهد شد.

- براین اساس، شروع به تحصیل پذیرفته شدگان پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 (از ابتدای بهمن ماه سال 1399 به بعد) خواهد بود.

- به استناد ماده 1 قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، پذیرفته شدگان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکلف اند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش، تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در دانشگاههای مزبور، منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت متبوع است.

- اخذ تعهد از مشمولان ماده (1) قانون باید حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی صورت گیرد. ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در دانشگاه های مزبور در نیم سال اول تحصیلی به صورت مشروط بوده و تحصیل دانشجویان در نیمسال دوم، مستلزم ارائه گواهی سند تعهد محضری از اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی است. فلذا عدم مراجعه افراد پذیرفته شده و دانشجویان دانشگاه های مزبور در موعد مقرر قانونی برای تشکیل پرونده استخدامی به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود و تحصیل اینگونه افراد در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بعد از نیمسال اول، فاقد موضوعیت بوده و تخلف از قوانین و مقررات مصرح است.

- چنانچه براساس گزارش دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجویان متعهدین خدمت به دلیل ترک تحصیل، انصراف از تحصیل و یا ممنوعیت از ادامه تحصیل و غیره مشمول ماده 5 قانون باشند و یا درخواست انصراف از استخدام به منطقه محل خدمت ارائه کرده باشند، اداره کل آموزش و پرورش استان مکلف است به محض دریافت گزارش کتبی، نسبت به لغو حکم کارگزینی و سپس وصول خسارت و متعاقب آن لغو سند تعهد محضری اقدام قانونی لازم را معمول دارد. عدم گزارش به موقع وضعیت دانشجویان و یا عدم لغو سند تعهد محضری افراد موصوف، تخلف از اجرای قوانین و مقررات تلقی شده و کارکنان مرتبط با موضوع در ادارات کل آموزش و پرورش و دانشگاه های وابسته، می بایست به موجب ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند.

- با توجه به لزوم گذراندن مهارت های هفت گانه ICDL توسط کارکنان دولت، طی دوره آموزشی مهارت هفتگانه، شرط لازم برای افراد جدیدالاستخدام بوده و دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم و تربیت دبیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و دانشجو معلمان (استخدام پیمانی ماده 28 آموزش و پرورش) می بایست از طریق خود آموزی نسبت به فراگیری مهارت های هفت گانه در مراکز و مؤسسات آموزشی غیردولتی تأیید صلاحیت شده سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کنند. گواهی نامه موفقیت در دوره و صادره از مؤسسه مصوب صرفا به منزله شرط استخدام بوده و در شناسنامه آموزشی افراد ثبت نخواهد شد و با ارائه به کارگزینی محل خدمت در پرونده پرسنلی فرد نگهداری می شود.کلیدواژه های این خبر
آموزش و پرورش   وزارت آموزش و پرورش   خرداد   آزمایشی   منابع انسانی   تحصیلی   قبولی   گزینش   گواهی نامه   آموزش و پرورش استان   علی الهیار ترکمن   معلمین   مجلس شورای اسلامی   آزمون سراسری   امور اداری   پردیس   ترکمن   اشتغال   استخدام   دانشگاه   دانشگاه فرهنگیان   قانون مدیریت خدمات کشوری   سازمان اداری و استخدامی کشور  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «خوزنا» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
فارس من| آیا امکان استخدام در آموزش و پرورش وجود دارد؟/ 4 راه ورود به مدارس
فارس
خبر مهم استخدامی برای معلمان حق التدریسی
اقتصاد آنلاین
اعلام نحوه استخدام معلمان حق التدریسی
شفا آنلاین
جزئیات صدور حکم استخدام پیمانی معلمان حق التدریس از مهر 1400
تسنیم
شرایط جدید استخدام معلمان حق التدریس
اقتصاد آنلاین
نحوه استخدام معلمان حق التدریسی اعلام شد+جزئیات
پارسینه
نحوه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 99 دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی
برنا
اعلام جزئیات صدور حکم استخدام پیمانی معلمان حق التدریس از مهر 1400
فرتاک نیوز
اطلاعیه نحوه برگزاری دوره مهارت آموزی و استخدام معلمان
پانا
نحوه استخدام معلمان حق التدریسی
افکار نیوز
جزییات استخدام معلمان حق التدریسی
سایت جماران
نحوه برگزاری دوره مهارت آموزی و استخدام معلمین حق التدریسی
مهر نیوز
نحوه استخدام معلمان حق التدریسی اعلام شد
ایرنا
اطلاعیه نحوه برگزاری دوره مهارت آموزی و استخدام معلمین حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی
پایگگاه اطلاع رسانی دولت
متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش بخوانند
اقتصاد آنلاین
جزئیات استخدام دانشجومعلمان اعلام شد
مثلث
جزییات جدید از استخدام دانشجو معلمان
اقتصاد آنلاین
جزئیات استخدام دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
مشرق نیوز
جزئیات استخدام دانشجو معلمان ورودی 99 دانشگاه فرهنگیان
تسنیم
ابلاغ بخشنامه استخدام پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی
وزارت آموزش و پرورش
ابلاغ بخشنامه استخدام پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه های تربیت معلم
ایرنا
ابلاغ بخشنامه استخدام پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان
مهر نیوز
پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در آموزش و پرورش استخدام می شوند
مرور نیوز
اعلام نحوه استخدام معلمان ورودی99
اقتصاد آنلاین
جزئیات استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش+ متن کامل بخشنامه ابلاغی
خبر داغ
جزییات استخدام از طریق دانشگاه فرهنگیان
اقتصاد آنلاین
استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش
تابناک
استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش+جزئیات
فرتاک نیوز
جزئیات استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش
ایسنا
شرایط استخدام 27هزار نفر در آموزش و پرورش چیست؟
اقتصاد آنلاین
شرایط اختصاصی استخدام 27 هزار معلم جدید
میزان
شرایط اختصاصی استخدام 27 هزار و 300 معلم جدید +جزییات
رویداد 24
شرایط اختصاصی استخدام معلمان جدید
بهار نیوز
شرایط اختصاصی استخدام 27 هزار و 300 معلم جدید
ایران آنلاین
شرایط استخدام 27 هزار و 300 معلم جدید اعلام شد
همشهری آنلاین
شرایط اختصاصی استخدام بیش از 27هزار معلم +جزییات
اقتصاد آنلاین
شرایط اختصاصی استخدام 27 هزار و 300 معلم جدید + جزییات
ایسنا
وعده هایی که عملی نشد
جوان آنلاین
شرایط جذب 18 هزار معلم در آموزش وپرورش
صبحانه با خبر
آغاز ثبت نام در آزمون استخدامی+ شرایط جذب 18 هزار معلم در آموزش وپرورش
تسنیم
اخبار مرتبط
bltفارس : فارس من| آیا امکان استخدام در آموزش و پرورش وجود دارد؟/ 4 راه ورود به مدارس
bltاقتصاد آنلاین : خبر مهم استخدامی برای معلمان حق التدریسی
bltشفا آنلاین : اعلام نحوه استخدام معلمان حق التدریسی
bltتسنیم : جزئیات صدور حکم استخدام پیمانی معلمان حق التدریس از مهر 1400
bltاقتصاد آنلاین : شرایط جدید استخدام معلمان حق التدریس
bltپارسینه : نحوه استخدام معلمان حق التدریسی اعلام شد+جزئیات
bltبرنا : نحوه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 99 دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی
bltفرتاک نیوز : اعلام جزئیات صدور حکم استخدام پیمانی معلمان حق التدریس از مهر 1400
bltپانا : اطلاعیه نحوه برگزاری دوره مهارت آموزی و استخدام معلمان
bltافکار نیوز : نحوه استخدام معلمان حق التدریسی
bltسایت جماران : جزییات استخدام معلمان حق التدریسی
bltمهر نیوز : نحوه برگزاری دوره مهارت آموزی و استخدام معلمین حق التدریسی
bltایرنا : نحوه استخدام معلمان حق التدریسی اعلام شد
bltپایگگاه اطلاع رسانی دولت : اطلاعیه نحوه برگزاری دوره مهارت آموزی و استخدام معلمین حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی
bltاقتصاد آنلاین : متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش بخوانند
bltمثلث : جزئیات استخدام دانشجومعلمان اعلام شد
bltاقتصاد آنلاین : جزییات جدید از استخدام دانشجو معلمان
bltمشرق نیوز : جزئیات استخدام دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
bltتسنیم : جزئیات استخدام دانشجو معلمان ورودی 99 دانشگاه فرهنگیان
bltوزارت آموزش و پرورش : ابلاغ بخشنامه استخدام پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی
bltایرنا : ابلاغ بخشنامه استخدام پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه های تربیت معلم
bltمهر نیوز : ابلاغ بخشنامه استخدام پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان
bltمرور نیوز : پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در آموزش و پرورش استخدام می شوند
bltاقتصاد آنلاین : اعلام نحوه استخدام معلمان ورودی99
bltخبر داغ : جزئیات استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش+ متن کامل بخشنامه ابلاغی
bltاقتصاد آنلاین : جزییات استخدام از طریق دانشگاه فرهنگیان
bltتابناک : استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش
bltفرتاک نیوز : استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش+جزئیات
bltایسنا : جزئیات استخدام دانشجویان متعهد خدمت آموزش و پرورش
bltاقتصاد آنلاین : شرایط استخدام 27هزار نفر در آموزش و پرورش چیست؟
bltمیزان : شرایط اختصاصی استخدام 27 هزار معلم جدید
bltرویداد 24 : شرایط اختصاصی استخدام 27 هزار و 300 معلم جدید +جزییات
bltبهار نیوز : شرایط اختصاصی استخدام معلمان جدید
bltایران آنلاین : شرایط اختصاصی استخدام 27 هزار و 300 معلم جدید
bltهمشهری آنلاین : شرایط استخدام 27 هزار و 300 معلم جدید اعلام شد
bltاقتصاد آنلاین : شرایط اختصاصی استخدام بیش از 27هزار معلم +جزییات
bltایسنا : شرایط اختصاصی استخدام 27 هزار و 300 معلم جدید + جزییات
bltجوان آنلاین : وعده هایی که عملی نشد
bltصبحانه با خبر : شرایط جذب 18 هزار معلم در آموزش وپرورش
bltتسنیم : آغاز ثبت نام در آزمون استخدامی+ شرایط جذب 18 هزار معلم در آموزش وپرورش
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.