مخبر - 1398/11/24 - اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن
اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن اعلام شد.
اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن

به گزارش مشرق، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن به شرح زیر است:

1- رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﺰدی
2- ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
3- ﻣﺠﯿﺪ اﮐﺒﺮﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
4- رﺿﺎ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
5- ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ
6- ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮزوﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ
7- ﻋﻠﯽ ﺑﺮوﻏﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ
8- ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
9- ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﯾﻤﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺪوار
10- ﺣﺴﻦ ﭘﻮر آذﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق
11- ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺪﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﯾﻦ
12- ﻓﺮﻫﺎد ﺗﺮاﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
13- اﺑﻮذر ﺗﺸﮑﺮی ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﺮی
14- ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻧﯿﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪالله
15- ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪالله
16- ﻫﺎدی ﺧﻠﯿﻠﯽ دارﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
17- رﺟﺒﻌﻠﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻬﺮاب
18- ﻗﺎﺳﻢ رﯾﻮﻧﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
19- ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی زارع ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ
20- ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮدارآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ
21- ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺷﺎﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
22- رﺿﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﻌﺮﺑﺎﻓﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ
23-ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
24- اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ
25- اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
26- ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﯽ
27- ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﻨﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
28- ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺸﻬﻮر به ﻓﺎﻃﻤﯽ
29- ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮاﺷﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
30- ﻓﺎﺋﺰه ﻓﺮاﻣﺮزی ﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
31- ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
32- ﻧﺎﺻﺮ ﻓﯿﺾ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﯽ
33- ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻼت ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ
34- وﺣﯿﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
35- ﺑﻬﺮوز ﻣﺤﺒﯽ ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
36- ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﺪی رﺋﻮف ﻓﺮزﻧﺪ رﺣمت الله
37- ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻈﻔﺮآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
38- ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺤﯿﯽ
39- ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ
40- رﺿﺎ ﻧﺎﻣﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ لازم به ذکر است ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از روز ﭘﻨﺞ شنبه مورخ 1398/11/24 آﻏﺎز می ﺷﻮد و تا 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺧﺬ رأی یعنی 8 صبح مورخ اول اسفند 98 اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داشت. منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع خبر : مشرق نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از «مشرق نیوز» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
کلیدواژه های این خبر
مجلس شورای اسلامی   خوشاب   سبزوار  
اخبار مرتبط
فرماندار خوشاب: مثلث توسعه اقتصادی فرایند جهش تولید را سرعت بخشیده است
ایرنا
سهم تعاون در اقتصاد به 10 درصد رسیده است
فارس
6 طرح عمران شهری در سلطان آباد خوشاب به ثمر نشست
ایرنا
هفت طرح عمرانی در جوین و خوشاب خراسان رضوی به ثمر نشست
ایرنا
شکایت یک نماینده از آخوندی به قوه قضائیه/ تعلل هفت ساله وزیر سابق در اجرای پروژه های راه و مسکن
فارس
اسفبار بودن وضعیت راه های مواصلاتی سبزوار / داغ مرگ برای مردم مظلوم منطقه بس نیست؟
کارگر آنلاین
دوران سخت اسارت آزادگان دانشگاه انسان سازی بود
ایرنا
استمرار وضعیت سفید کرونا در خوشاب مرهون اطلاع رسانی مناسب است
ایرنا
سیلاب به بخشی از راههای روستایی خوشاب خسارت زد
ایرنا
فرماندار خوشاب: تخریب دولت به نظام جمهوری اسلامی آسیب می زند
ایرنا
نماینده سبزوار: در قرارداد ایران با چین هیچ امتیاز ویژه ای داده نمی شود
ایرنا
239 داوطلب از منابع طبیعی خوشاب حراست می کنند
ایرنا
20 درصد فضاهای آموزشی خوشاب نیاز به نوسازی دارد
ایرنا
نماینده سبزوار: زیرساخت های لازم برای جمع آوری اطلاعات خانوار وجود دارد
میزان
43 هزار متر مربع اراضی خوشاب برای اجرای طرح های تولیدی واگذار شد
ایرنا
نماینده سبزوار: قوانین باید به نفع تولید تفسیر شود
ایرنا
عنابستانی: خبرنگاران کمترین امنیت شغلی را دارند
ایسنا
نماینده سبزوار: تعطیلی واحدهای صنعتی همخوانی با جهش تولید ندارد
ایرنا
600 پرستار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در خط مقدم مقابله با کرونا هستند
ایرنا
تصویب طرح تشکیل استان به مرکزیت سبزوار در دوره فعلی مجلس بعید است
خبرگزاری ایلنا
69 درصد منازل روستایی خوشاب فاقد ایمنی لازم است
ایرنا
نماینده مجلس: آزادسازی سهام عدالت گامی در راستای جهش تولید است
ایرنا
بخش ششتمد سبزوار به شهرستان ارتقا یافت
ایرنا
خسارت 62میلیارد ریالی سیل در سبزوار و خوشاب
صدا و سیما
سیل به 109 واحد مسکونی سبزوار و خوشاب آسیب زد
ایرنا
هزار و 400 بسته معیشتی در خوشاب توزیع شد
ایرنا
فرماندار خوشاب: طرح مثلث اقتصادی موجب جهش تولید می شود
ایرنا
خرابی های ناشی از سیلاب در دیار سربداران
مهر نیوز
مهار کرونا همدلی و ایثار دفاع مقدس را زنده کرد
ایرنا
35 واحد صنفی در خوشاب مهر و موم شدند
ایرنا
فرماندار خوشاب: شرکت در انتخابات تداوم راه شهدا است
ایرنا
19 مکان برای تبلیغ نامزدهای انتخابات در سبزوار در نظر گرفته شد
ایرنا
بیش از نیمی از نامزدهای انتخابات سبزوار نماینده مالی معرفی نکرده اند
ایرنا
اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن
مشرق نیوز
فرماندار سبزوار: سیاه نمایی علیه دولت به زیان نظام تمام می شود
ایرنا
فرماندار خوشاب: اجازه دخالت دشمن را در عرصه انتخابات نمی دهیم
ایرنا
هفت طرح عمرانی در جوین و خوشاب خراسان رضوی مورد بهره برداری قرار گرفت
ایرنا
20 طرح عمرانی در خوشاب آماده بهره برداری شد
ایرنا
برگزاری سوگواره یاس نبوی در 11بقعه متبرک غرب خراسان رضوی
صدا و سیما
11 بقعه متبرک غرب خراسان رضوی میزبان سوگواره یاس نبوی است
ایرنا
اخبار مرتبط
bltایرنا : فرماندار خوشاب: مثلث توسعه اقتصادی فرایند جهش تولید را سرعت بخشیده است
bltفارس : سهم تعاون در اقتصاد به 10 درصد رسیده است
bltایرنا : 6 طرح عمران شهری در سلطان آباد خوشاب به ثمر نشست
bltایرنا : هفت طرح عمرانی در جوین و خوشاب خراسان رضوی به ثمر نشست
bltفارس : شکایت یک نماینده از آخوندی به قوه قضائیه/ تعلل هفت ساله وزیر سابق در اجرای پروژه های راه و مسکن
bltکارگر آنلاین : اسفبار بودن وضعیت راه های مواصلاتی سبزوار / داغ مرگ برای مردم مظلوم منطقه بس نیست؟
bltایرنا : دوران سخت اسارت آزادگان دانشگاه انسان سازی بود
bltایرنا : استمرار وضعیت سفید کرونا در خوشاب مرهون اطلاع رسانی مناسب است
bltایرنا : سیلاب به بخشی از راههای روستایی خوشاب خسارت زد
bltایرنا : فرماندار خوشاب: تخریب دولت به نظام جمهوری اسلامی آسیب می زند
bltایرنا : نماینده سبزوار: در قرارداد ایران با چین هیچ امتیاز ویژه ای داده نمی شود
bltایرنا : 239 داوطلب از منابع طبیعی خوشاب حراست می کنند
bltایرنا : 20 درصد فضاهای آموزشی خوشاب نیاز به نوسازی دارد
bltمیزان : نماینده سبزوار: زیرساخت های لازم برای جمع آوری اطلاعات خانوار وجود دارد
bltایرنا : 43 هزار متر مربع اراضی خوشاب برای اجرای طرح های تولیدی واگذار شد
bltایرنا : نماینده سبزوار: قوانین باید به نفع تولید تفسیر شود
bltایسنا : عنابستانی: خبرنگاران کمترین امنیت شغلی را دارند
bltایرنا : نماینده سبزوار: تعطیلی واحدهای صنعتی همخوانی با جهش تولید ندارد
bltایرنا : 600 پرستار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در خط مقدم مقابله با کرونا هستند
bltخبرگزاری ایلنا : تصویب طرح تشکیل استان به مرکزیت سبزوار در دوره فعلی مجلس بعید است
bltایرنا : 69 درصد منازل روستایی خوشاب فاقد ایمنی لازم است
bltایرنا : نماینده مجلس: آزادسازی سهام عدالت گامی در راستای جهش تولید است
bltایرنا : بخش ششتمد سبزوار به شهرستان ارتقا یافت
bltصدا و سیما : خسارت 62میلیارد ریالی سیل در سبزوار و خوشاب
bltایرنا : سیل به 109 واحد مسکونی سبزوار و خوشاب آسیب زد
bltایرنا : هزار و 400 بسته معیشتی در خوشاب توزیع شد
bltایرنا : فرماندار خوشاب: طرح مثلث اقتصادی موجب جهش تولید می شود
bltمهر نیوز : خرابی های ناشی از سیلاب در دیار سربداران
bltایرنا : مهار کرونا همدلی و ایثار دفاع مقدس را زنده کرد
bltایرنا : 35 واحد صنفی در خوشاب مهر و موم شدند
bltایرنا : فرماندار خوشاب: شرکت در انتخابات تداوم راه شهدا است
bltایرنا : 19 مکان برای تبلیغ نامزدهای انتخابات در سبزوار در نظر گرفته شد
bltایرنا : بیش از نیمی از نامزدهای انتخابات سبزوار نماینده مالی معرفی نکرده اند
bltمشرق نیوز : اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن
bltایرنا : فرماندار سبزوار: سیاه نمایی علیه دولت به زیان نظام تمام می شود
bltایرنا : فرماندار خوشاب: اجازه دخالت دشمن را در عرصه انتخابات نمی دهیم
bltایرنا : هفت طرح عمرانی در جوین و خوشاب خراسان رضوی مورد بهره برداری قرار گرفت
bltایرنا : 20 طرح عمرانی در خوشاب آماده بهره برداری شد
bltصدا و سیما : برگزاری سوگواره یاس نبوی در 11بقعه متبرک غرب خراسان رضوی
bltایرنا : 11 بقعه متبرک غرب خراسان رضوی میزبان سوگواره یاس نبوی است
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.