مخبر - 1398/11/24 - اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن
اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن اعلام شد.
اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن

به گزارش مشرق، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن به شرح زیر است:

1- رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﺰدی
2- ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
3- ﻣﺠﯿﺪ اﮐﺒﺮﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
4- رﺿﺎ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
5- ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ
6- ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮزوﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ
7- ﻋﻠﯽ ﺑﺮوﻏﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ
8- ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
9- ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﯾﻤﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺪوار
10- ﺣﺴﻦ ﭘﻮر آذﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق
11- ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺪﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﯾﻦ
12- ﻓﺮﻫﺎد ﺗﺮاﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
13- اﺑﻮذر ﺗﺸﮑﺮی ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﺮی
14- ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻧﯿﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪالله
15- ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪالله
16- ﻫﺎدی ﺧﻠﯿﻠﯽ دارﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
17- رﺟﺒﻌﻠﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻬﺮاب
18- ﻗﺎﺳﻢ رﯾﻮﻧﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
19- ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی زارع ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ
20- ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮدارآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ
21- ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺷﺎﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
22- رﺿﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﻌﺮﺑﺎﻓﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ
23-ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
24- اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ
25- اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
26- ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﯽ
27- ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﻨﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
28- ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺸﻬﻮر به ﻓﺎﻃﻤﯽ
29- ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮاﺷﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
30- ﻓﺎﺋﺰه ﻓﺮاﻣﺮزی ﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
31- ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
32- ﻧﺎﺻﺮ ﻓﯿﺾ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﯽ
33- ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻼت ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ
34- وﺣﯿﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
35- ﺑﻬﺮوز ﻣﺤﺒﯽ ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
36- ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﺪی رﺋﻮف ﻓﺮزﻧﺪ رﺣمت الله
37- ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻈﻔﺮآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
38- ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺤﯿﯽ
39- ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ
40- رﺿﺎ ﻧﺎﻣﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ لازم به ذکر است ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از روز ﭘﻨﺞ شنبه مورخ 1398/11/24 آﻏﺎز می ﺷﻮد و تا 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺧﺬ رأی یعنی 8 صبح مورخ اول اسفند 98 اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داشت. منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع خبر : مشرق نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
مجلس شورای اسلامی   خوشاب   سبزوار  
اخبار مرتبط
نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه سبزوار اعلام شد
ایرنا
250 هزار تعرفه رای در سبزوار توزیع شد
ایرنا
فرماندار خوشاب: شرکت در انتخابات تداوم راه شهدا است
ایرنا
19 مکان برای تبلیغ نامزدهای انتخابات در سبزوار در نظر گرفته شد
ایرنا
اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن
مشرق نیوز
فرماندار خوشاب: اجازه دخالت دشمن را در عرصه انتخابات نمی دهیم
ایرنا
225 شعبه اخذ رای در سبزوار پیش بینی شد
ایرنا
11 بقعه متبرک غرب خراسان رضوی میزبان سوگواره یاس نبوی است
ایرنا
14 میلیارد ریال غرامت سیل به دامداران خوشاب پرداخت شد
ایرنا
70 هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی
مردم نیوز
طرح آبرسانی روستایی در خوشاب با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید
ایرنا
وزیر علوم: توان پیگیری توسعه فیزیکی دانشگاه ها در انتصاب مدیران مرد مهم است
فارس
وزیر علوم به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد
ایرنا
ثبت نام بانوان سبزوار برای نامزدی نمایندگی مجلس سه برابر شد
ایرنا
جای فرآوری پسته در خوشاب خالی است
ایرنا
ثبت نام 57 داوطلب انتخابات مجلس در خراسان رضوی
ایسنا
2 هزار و 550 کیلو گرم زعفران در خوشاب تولید شد
ایرنا
نماینده مجلس: انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را برگزار کنید
افق تازه
پزشکیان: نمایندگان مجلس به هم نقد کنند اما توهین و افترا نه
فارس
تمبر نهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی رونمایی شد
آریا
پنج هزار تن انگور در خوشاب تولید شد
ایرنا
هزار و 812 هکتار از مراتع خوشاب رفع تصرف شد
ایرنا
24هزار تن پسته در خوشاب برداشت شد
ایرنا
125 حلقه چاه غیرمجاز در غرب خراسان رضوی مسدود شد
ایرنا
جذب سرمایه گذار اولویت توسعه در خوشاب است
ایرنا
تشکیل کنسرسیوم دولتی برای مدیریت بازار مسکن
سازه نیوز
15 هزار ماموریت اورژانس در غرب خراسان رضوی انجام شد
ایرنا
ایجاد مشکلات بسیار برای مردم در پی محدود کردن سوخت گیری
میزان
تولید خودروهای غیراستاندارد تهران را به آلوده ترین شهر دنیا تبدیل کرد
خبرگزاری خانه ملت
آسیب های محدودیت سوخت گیری؛ افزایش حوادث جاده ای و آلودگی هوا
خبرگزاری خانه ملت
فشار اقتصادی دشمن عامل پیشرفت انقلاب اسلامی شده است
ایرنا
افزایش حوادث جاده ای و آلودگی هوا با محدودیت سوخت گیری
افکار نیوز
گرانی لوازم التحریر و شهریه مدارس مغایر با اصل 30 قانون اساسی است
خبرگزاری خانه ملت
پروژه راه آهن سبزوار در مراحل پایانی؛ حمل و نقل ریلی دروازه توسعه و سازندگی است
خبرگزاری خانه ملت
پاسخ وزیر صنعت به سوالات کمیسیون اقتصادی
آریا
پاسخ وزیر صنعت به سوالات کمیسیون اقتصادی مجلس
صدا و سیما
وزیر صمت برای پاسخ به سوال نمایندگان به کمیسیون اقتصادی می رود
افکار نیوز
پیگیری اعتبار 500 میلیون تومانی ساخت کتابخانه مرکزی سبزوار
صدا و سیما
15 هزار نیازمند سبزواری در دهه دوم محرم اطعام شدند
ایرنا
آموزش تخصصی آتش نشانان خراسان رضوی
صدا و سیما
اخبار مرتبط
bltایرنا : نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه سبزوار اعلام شد
bltایرنا : 250 هزار تعرفه رای در سبزوار توزیع شد
bltایرنا : فرماندار خوشاب: شرکت در انتخابات تداوم راه شهدا است
bltایرنا : 19 مکان برای تبلیغ نامزدهای انتخابات در سبزوار در نظر گرفته شد
bltمشرق نیوز : اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن
bltایرنا : فرماندار خوشاب: اجازه دخالت دشمن را در عرصه انتخابات نمی دهیم
bltایرنا : 225 شعبه اخذ رای در سبزوار پیش بینی شد
bltایرنا : 11 بقعه متبرک غرب خراسان رضوی میزبان سوگواره یاس نبوی است
bltایرنا : 14 میلیارد ریال غرامت سیل به دامداران خوشاب پرداخت شد
bltمردم نیوز : 70 هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی
bltایرنا : طرح آبرسانی روستایی در خوشاب با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید
bltفارس : وزیر علوم: توان پیگیری توسعه فیزیکی دانشگاه ها در انتصاب مدیران مرد مهم است
bltایرنا : وزیر علوم به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد
bltایرنا : ثبت نام بانوان سبزوار برای نامزدی نمایندگی مجلس سه برابر شد
bltایرنا : جای فرآوری پسته در خوشاب خالی است
bltایسنا : ثبت نام 57 داوطلب انتخابات مجلس در خراسان رضوی
bltایرنا : 2 هزار و 550 کیلو گرم زعفران در خوشاب تولید شد
bltافق تازه : نماینده مجلس: انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را برگزار کنید
bltفارس : پزشکیان: نمایندگان مجلس به هم نقد کنند اما توهین و افترا نه
bltآریا : تمبر نهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی رونمایی شد
bltایرنا : پنج هزار تن انگور در خوشاب تولید شد
bltایرنا : هزار و 812 هکتار از مراتع خوشاب رفع تصرف شد
bltایرنا : 24هزار تن پسته در خوشاب برداشت شد
bltایرنا : 125 حلقه چاه غیرمجاز در غرب خراسان رضوی مسدود شد
bltایرنا : جذب سرمایه گذار اولویت توسعه در خوشاب است
bltسازه نیوز : تشکیل کنسرسیوم دولتی برای مدیریت بازار مسکن
bltایرنا : 15 هزار ماموریت اورژانس در غرب خراسان رضوی انجام شد
bltمیزان : ایجاد مشکلات بسیار برای مردم در پی محدود کردن سوخت گیری
bltخبرگزاری خانه ملت : تولید خودروهای غیراستاندارد تهران را به آلوده ترین شهر دنیا تبدیل کرد
bltخبرگزاری خانه ملت : آسیب های محدودیت سوخت گیری؛ افزایش حوادث جاده ای و آلودگی هوا
bltایرنا : فشار اقتصادی دشمن عامل پیشرفت انقلاب اسلامی شده است
bltافکار نیوز : افزایش حوادث جاده ای و آلودگی هوا با محدودیت سوخت گیری
bltخبرگزاری خانه ملت : گرانی لوازم التحریر و شهریه مدارس مغایر با اصل 30 قانون اساسی است
bltخبرگزاری خانه ملت : پروژه راه آهن سبزوار در مراحل پایانی؛ حمل و نقل ریلی دروازه توسعه و سازندگی است
bltآریا : پاسخ وزیر صنعت به سوالات کمیسیون اقتصادی
bltصدا و سیما : پاسخ وزیر صنعت به سوالات کمیسیون اقتصادی مجلس
bltافکار نیوز : وزیر صمت برای پاسخ به سوال نمایندگان به کمیسیون اقتصادی می رود
bltصدا و سیما : پیگیری اعتبار 500 میلیون تومانی ساخت کتابخانه مرکزی سبزوار
bltایرنا : 15 هزار نیازمند سبزواری در دهه دوم محرم اطعام شدند
bltصدا و سیما : آموزش تخصصی آتش نشانان خراسان رضوی
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.