مخبر - 1398/09/11 - تحلیل احسان شریعتی از پیش و پس اعتراضات آبان

تحلیل احسان شریعتی از پیش و پس اعتراضات آبان
سیاست های اقتصادی نولیبرال به سبک اقتدارگرایانه اتخاذ، اعلام و اعمال می شود؛ از رانت و اطلاعات و... دولتی بهره می برد و... که همه این ها در تباین با مرام و مشی لیبرال در غرب قرار دارد. از جمله اینکه مشخص نیست ثروت ملی در کشور غنی ما چگونه مدیریت، توزیع و خصوصی سازی می شود؟ به خصوص در رابطه با درآمد ...
تحلیل احسان شریعتی از پیش و پس اعتراضات آبان

در دو هفته گذشته به دنبال افزايش نرخ بنزين در کشور، اعتراضاتي در سطح کشور رخ داد که در مواردي منجر به تخريب و خشونت شد. به دنبال اين وقايع، تحليل و چرايي اعتراضات در ايران، از مهم ترين مسائلي بوده که نياز به بررسي بيشتر دارد. در همين رابطه، احسان شريعتي معتقد است اگر يک کنفرانس ملي با حضور معتمدان مردم و شخصيت هاي مورد اعتماد نظام درخصوص بررسي حوادث اخير تشکيل شود، بسيار اثرگذار است. زيرا ما فراتر از تشکيل دادگاه براي بازداشت شدگان اعتراضات اخير، به تشکيل يک کميته حقيقت ياب براي گزارش و بررسي شفاف ابعاد و خسارات وقايع اخير نياز داريم.

گفتگو شرق با احسان شریعتی را در ادامه بخوانید:

آقاي دکتر! چگونه مي توان ريشه هاي اعتراضات اخير در جامعه را تحليل کرد؟
يکي از اهداف انقلاب در سال 57، آرمان و شعار عدالت و درپيش گرفتن راه رشد و توسعه اي متفاوت با گذشته بود تا جامعه اي آزاد، عادلانه و همگون تر از منظر اقتصادي و اجتماعي به وجود آيد. همچنين قرار بود راه رشد و توسعه جامعه اي متناسب با اقليم و محيط زيست و ميراث فرهنگي و تاريخي و عدالت اجتماعي شکل گيرد. در واقع، طرحي براي آينده به سمت مردم سالاري که در آن منافع و مصالح مردم برتر شمرده شود و عدالت و قانون بر آن حاکم باشد.


اين اهداف هم به زبان مذهبي مطرح مي شد در شعارهايي چون «حکومت عدل علي» و... هم به لحاظ سياسي و اجتماعي مانند استقلال، آزادي و جمهوري. اما متأسفانه به تدريج از مسير عدالت طلبي فاصله گرفتيم و به ويژه پس از جنگ با طرح هاي اجتماعي-اقتصادي از دوران سازندگي تاکنون موسوم به «نوليبرال»، هرچند اين نام و اصطلاح قابل بحث باشد، شکاف طبقاتي تشديد و بحران معيشتي گسترده کنوني پديدار شد.


پس چرا اين اصطلاح را به کار مي بريد؟
از اين نظر آن را «نوليبرال» مي نامند که شعار اقتصاد بازار و خصوصي سازي و آزادسازي قيمت ها و... را سر مي دهد. در ليبراليسم کلاسيک در دموکراسي هاي مدرن غربي اما، حاکميت قانون و تقسيم قوا صورت گرفته که داستان را متفاوت مي کند. در کشور ما با سابقه اي دوهزارو 500ساله در سنت اقتدارگرايي، اساسا بورژوازي ملي ليبراليسم به معناي کلاسيک حاکم نيست.


سياست هاي اقتصادي نوليبرال به سبک اقتدارگرايانه اتخاذ، اعلام و اعمال مي شود؛ از رانت و اطلاعات و... دولتي بهره مي برد و... که همه اينها در تباين با مرام و مشي ليبرال در غرب قرار دارد. از جمله اينکه مشخص نيست ثروت ملي در کشور غني ما چگونه مديريت، توزيع و خصوصي سازي مي شود؟ به خصوص در رابطه با درآمد اصلي که حاصل از فروش نفت است و امکان ورود سرمايه هاي کلان را به کشور مي دهد و اين «درآمد» به تعبير مرحوم زنده ياد دکتر سحابي، يک درآمد نيست، بلکه يک سرمايه طبيعي ملي است که فروخته مي شود و بايد بر مبناي آن توليدي درست ايجاد مي شد تا از آن راه «درآمد» به دست آيد.
درآمدمحسوب کردن فروش نفت مانند اين مي ماند که کوه ها و زمين هايمان را بفروشيم. درآمد ملي اصلي محسوب شدن «فروش نفت» باعث ضعف بنيه توليدي و اقتصادي مي شود. به همين دليل هم بود که دکتر مصدق مي گفت «اقتصاد منهاي نفت»، يعني اقتصاد خودمتکي، مولد و سالم. وقتي نفت به عنوان منبع درآمد کشور درمي آيد، امکان بروز همه فسادها از همين جا تغذيه مي شود و مي بينيم که همواره شماري اختلاسگر در بخش هاي گوناگون پيش و پس از انقلاب به گونه اي مزمن در کمين ارتکاب فساد مالي نشسته بودند.


البته به دليل اينکه عمومي تر يا به تعبيري مردمي تر شده و اقشار مختلفي در آن دخيل شده اند، کنترل و کيفيت نخبه گرايانه اش هم کمتر شده است. بنابراين ممکن است گروه ها و اقشار مختلفي به صورت گسترده تري ذي نفع در برنامه هاي غيراصولي شده باشند؛ از اعتنا به محيط زيست، تا ميراث فرهنگي و عدالت اجتماعي و مصالح اکثريت جامعه. چنان که مي بينيم مجموعه اين مسائل روي هم انباشته و بحراني شده اند، به نحوي که اگر حوادث دو دهه قبل را بررسي کنيم متوجه اين انباشتگي انفجاري «بحران هاي تودرتو» خواهيم شد.


به نظر شما اعتراضات سال هاي اخير چه تفاوت هايي با وقايع پس از انتخابات سال 88 داشته است؟
پس از انتخابات سال 88 يک جنبش مدني اعتراضي در مورد بحث رأي و اقتضاي شفافيت سياسي به وجود آمد. اما پس از اينکه آن وقايع به نتيجه مشخصي نرسيد، جامعه در دهه بعد وارد فاز جديدي شد و حول مسائل مطالباتي و صنفي و با کنشگري و واکنش هاي انفجاري در جنبش ها و حرکت هاي اجتماعي-اقتصادي عليه سياست هاي کلان «نوليبرالي» که آزادي قيمت ها، گراني، تورم و اختلافات طبقاتي را تشديد مي کرد، شکل گرفت. در حالي که بحران معيشتي موجود باعث شده تا علاوه بر اينکه طبقه متوسط نگران آينده خود شود، اقشار تهيدست ديگر ناتوان از ادامه بقا شوند.


اين وضعيت عمدتا در مناطقي مشهودتر است که در آن شورش هاي اعتراضي اخير رخ داده. زمينه اجتماعي گسترش اعتراض ها از سال 96 تاکنون را به روشني مي بينيم که اغلب کانون هاي اصلي اعتراضي در مناطق فقير و محروم بوده است. بنابراين اعتراض های دو سال اخير با اعتراض های اواخر دهه 80 از اين حيث متفاوت است که جنبش اعتراضي 88، جنبش طبقه متوسط شهري جامعه بود اما موضوع اصلي اعتراض های اخير، مسئله معيشت و «نان» و اعتراض به اين است که نمي توان با ريتم تورم و گراني، ادامه بقا داد.


اين اعتراض ها نشان دهنده شکاف ميان مردم و دولت به معناي اعم خود است. اين شکاف در دو دهه اخير هم به صورت سياسي و هم به صورت اقتصادي خود را نشان داده است؛ اما آنچه شرايط را بحراني تر مي کند، شفافيت نداشتن، ابهامات و معماهايي است که به دلايل گوناگون، هم مي تواند از داخل برخيزد، هم از سوي سرخوردگان و حاشيه نشينان جامعه و هم از خارج از کشور و قدرت هاي بيگانه روي آن سرمايه گذاري شود و بهره برداري هاي لازم از آن برده شود؛ به گونه اي که اين شکاف حالتي انفجاري و خشونت کور و تخريبي به خود بگيرد.


فکر مي کنيد دست کم بخشي از دلايلي که کشورها را با اين سرنوشت مواجه کرده، عدم شفافيت بوده است؟
به طورکلي اکثر جنبش هايي که در خاورميانه عربي و جهان اسلام راه افتاده، اعتراض هایي عليه وضع موجود و نظام ها و حاکميت هايي است که به تعبير لنيني، ديگر نمي توانند مانند سابق کشورهايشان را اداره کنند؛ زيرا دچار فساد شده اند. همچنين بحران معيشتي و نااميدي موجب بروز اعتراض در اين کشورها شده است.


بنابراين، اعتراض ها در خاورميانه عربي هم دلايل رواني داشته، هم دلايل اقتصادي و هم سياسي که سال ها روي هم انباشته شده اند. از ديگر سو، شکي نيست که قدرت هاي خارجي نیز روي اين اعتراض ها سرمايه گذاري کرده و به نحوي تلاش کنند آنها را به سمت خود بکشند. چه بسا برخي از آنها شبيه اسرائيل، منفعتي در تثبيت اوضاع در خاورميانه نداشته و دنبال اين باشند که بنيه کشورها ضعيف و در همين وضعيت فعلي باقي بماند. بنابراين، اينکه چرا اين جنبش ها در برخي کشورها منحرف شده يا به هر شکل موفق نشده اند، بحث ديگري است. در همه آنها، شروع قيام ها از اعتراض به وضعيت موجود ناموجه بوده است.


عده اي به اشتباه فکر مي کنند اعتراض کردن غلط است و مسئول چنين وضعي، معترضان هستند.
به هر حال اين دليل بر آن نمي شود که ما ضعف و زمينه دروني و دلايل موجه اعتراض ها را نبينيم. براي نمونه، اگر در کشوري اعتراض و انقلاب بيشتر گسترده و موفق مي شود و در کشور ديگري کمتر، علت آن است که مديريت تاکنوني آنها در برخي کشورها و وضع موجود يکي شکننده تر از برخي ديگر بوده است. بعضي کشورها نتوانسته اند اعتراض های درون جامعه خود را جمع و جور کنند و همين باعث فروپاشيدن آنها شده است. در اين وضعيت، عده اي به اشتباه مي پندارند که شايد اعتراض از اساس غلط بوده و مسئول چنين وضعي، منتقدان يا معترضان بوده اند؛ در حالي که اينها مسئولان اوليه نيستند و رفتارشان واکنشي عليه وضع موجود بوده است. مسئول اصلي، مسئولان همه کشورها هستند. در کشور ما، سياست هاي دولت هاي پس از جنگ مبتني بر مباني «سوسيال دموکراتيک» نبوده است؛ يعني سياست هايي که بر پايه دفاع از تأمين و پوشش هاي اجتماعي، حل اختلافات طبقاتي و دفاع از اکثريت اجتماع بوده باشد، رعايت و اعمال نشده است و سطح اقدامات در اين حد بوده که ما بتوانيم در اقتصاد معاملات و مبادلات کلاسيک انجام دهيم. به تعبيري ديگر، دلايل صرف بازاري آورده و چنين بينشي را حاکم کرده اند.


به اعتراض های اخير بازگرديم؛ همان طور که در مصاحبه قبلي با جماران به طور تلويحی گفته بوديد، «اگر راهي که مي رفتيم درست بود، تمايل به شعارهاي ارتجاعي در ميان معترضان ايجاد نمي شد»؛ يعني ميل به بازگشت به گذشته اي که شايد نسل جوان شناخت ملموسي از آن نداشته باشد. به نظر شما بايد چه اقداماتي انجام شود تا معترضان اگر هم بخواهند اعتراضي کنند، آگاهانه دست به اين کار بزنند؟
اين شعارهاي حاشيه اي که به ويژه در اعتراض های دو سال قبل سر داده شد و گاه ادامه آن را در شعارهاي نژادي پاسارگاد و کمتر در اعتراض های اخير شاهد بوديم، واکنش هايي هستند که از قياس غلط يا مغالطه ميان وضع موجود با وضع گذشته برمي خيزد و تماميت آن يعني اينکه چگونه وضع گذشته به وضع فعلي تبديل شد و اين از دل آن برآمد، ناگفته مي ماند. مقايسه هاي ميان وضع موجود با گذشته، تنها در بُعد آزادي هاي اجتماعي و يک سري نمادهاي صوري مشابه و اغلب مربوط به دوره کوتاه بهاي نفت بالا و ريخت و پاش هاي ناشي از آن در جامعه صورت مي گيرد؛ در حالي که بايد مقايسه ای اساسي ميان آن دوره با سيستمي آزاد و دموکراتيک و معطوف به عدالت اجتماعي انجام شود تا وضع واقعي آن دوران به تصوير کشيده شود. در دوره گذشته، نطفه هايي کاشته شد که امروز رشد يافته اند و انقلاب نيز برخلاف وعده هايي که داد نتوانست جلوی آن روندها را بگيرد. براي نمونه، پس از آنکه در دوره پهلوي سيستم سنتي توليد فئودالي کشور برهم خورد و قرار شد سيستم بورژوايي از دل آن بيرون آيد، مهاجرت روستایيان به شهرها شروع شد و پس از انقلاب نيز ادامه پيدا کرد؛ به نحوي که شکل گيري کلان شهرهاي امروز محصول همان سياست کلان است؛ يعني روند کشاورزي در روستاها متوقف و هيچ اقتصاد سالم صنعتي جايگزين آن نشد.


هميشه اين تمايل در ميان عموم جامعه وجود داشته که گذشته را با حال مقايسه کند و به تعبيري هرچه گذشته فراموش تر مي شود، «طلايي»تر مي شود. در حالي که گاه طلايي به معناي خيلي زرد بوده است! در چنين حالتي نقاط منفي به فراموشي سپرده مي شوند و تنها خاطرات خوبش به ياد مي ماند. اين نقشي است که روشنفکران و نيروهاي آگاه جامعه بايد ايفا کنند تا جامعه به جاي چنين مقايسه هايي و حسرت خوردن برای گذشته اي که از شرايط آن باخبر نبوده، به فکر باشد و دست اندرکار طرحي نو براي آينده شود.


در همين راستا مي بينيم که رويکرد رسانه هاي فارسي زبان خارج از کشور نيز بر همين محور است که نظام گذشته را بهتر از سيستم فعلي نشان دهند و طوري وانمود کنند که انگار تمام مطالبات معترضان در کشور در بازگشت به وضع گذشته خلاصه مي شود! در اين زمینه چه تحليلي مي توان داشت؟
اقليت ها و بقاياي نظام ها و نيروهاي سابق با قدرت مادي و تبليغاتي به ارث مانده از گذشته و با اتکاي بر قدرت هاي بزرگ و رقيب منطقه مي خواهند جنبش هاي انتقادي و اعتراضي جامعه را به اقليت همفکر خود تقليل دهند و تصرف کنند. آنها همچنين سرمايه گذاري مي کنند براي اينکه جنبش ها را به سمتي که مي خواهند هدايت کنند؛ همان طور که در داخل نيز کساني تلاش مي کنند تا کل اعتراضات را به «اغتشاشگري» تقليل دهند، اين دو طيف مکمل هم مي شوند تا صداي واقعي اعتراض مردم شنيده نشود. در چنين وضعيتي جنبش مطالبه محور مردم قرباني اين دو طيف مي شود.
بايد پرسيد مگر جامعه ما چه مي خواهد؟ جز يک نظام اجتماعي- اقتصادي سالم و انساني و پيشرفته و متعالي تر؟ اقشاري در جامعه از ناهنجاري هاي موجود در رنج اند. در نتيجه دست به اعتراض مي زنند. بنابراين مشخص است که جامعه چه مي خواهد؟ يک نظام اقتصادي تضمين کننده شغل که دانشجوي فارغ التحصيل بتواند در آن کار پيدا کند و «فرار مغزها» اتفاق نيفتد. فرار مغزها چه علتي دارد؟ يکي از اين علت ها معيوب بودن سيستم آموزش و پرورش از سويي و نظام اقتصادي ما به طورکلي از ديگر سو است که نمي تواند نخبگان را جذب کند. در نتيجه، پديده هايي نظير فرار مغزها، افسردگي جوانان و نااميدي از اصلاح وضع موجود و...، جملگي دلايل روشن فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دارند.


بايد ديد رسانه هاي نيروهايي در خارج که مي کوشند براي داخل بديل و آلترناتيو بسازند، بين خود در همان حدي که قدرت دارند چه نوع نظام هاي دموکراتيکي به وجود آوردند؟ اگر سازمان، حزب يا گروهي هنوز نتوانسته «دموکراسي» موعود خود را درميان خود عملي کند، ديگر چگونه حرفش حقانيت يا جاذبه خواهد داشت؟ ولو اينکه قدرت تبليغاتي و تخريبي بالايي و ميزان تأثيرگذاري زيادي هم داشته باشد.


رسانه ها و گروه هاي کوچکي هم همواره مي توانند هياهو و جنجال زياد راه بيندازند و خبرساز شوند، اما تأثير خبري به معناي قدرت و سرمايه اجتماعي نيست. به همين دليل هم هست که نيروهاي افراطي در هر سوي جهان همديگر را تقويت مي کنند؛ به نحوي که يکي از آن سوي دنيا مي گويد «هاي» و ديگري از اين گوشه مي گويد «هوي». بنابراين نوعي «وحدت منفي» ميان هم برقرار مي کنند.


در برابر اين خطرات محتمل، روشنفکران و نيروهاي آگاه و مصلح بايد هوشياري و قدرت پيش بيني و پيشگيري داشته باشند و روش هاي درست و اصولي را انتخاب کنند. زيرا وقتي خشونت يا صحنه جنگ داخلي پديدار شود، گرد و غباري ايجاد خواهد شد که تفکيک صفوف از يکديگر ناممکن مي شود. در چنين فضايي هرنوع سوءاستفاده اي از هر سو مي تواند صورت گيرد. وقتي شفافيت و گفت وگو باشد، هم به نفع معترضان است هم مسئولان. اما در شرايط جنگ داخلي و خشم کور، خواسته هاي برحق از ميان مي رود و نمونه هاي بسياري براي اثبات اين مدعا وجود دارد.


در گذشته شاهد بوديم براي برخي حوادث «کميته ملي رسيدگي» تشکيل شده است. به نظرتان براي حوادث مربوط به هفته هاي اخير مي توان چه اقدامي انجام داد؟
براي اعاده اعتماد ميان مردم و مسئولان، تشکيل يک «کميته حقيقت ياب ملي» براي بررسي ريشه ها و ارائه اطلاعات موثق درباره حوادث اخير کشور ضروري است. در حوادث مربوط به سال 88 نبود چنين «ديده باني» نقيصه اي ملي و موجب اعتباريافتن اطلاعات منتشره در فضاي مجازي و آنتن ها مي شد. به نظر مي رسد که در اين مقطع، پرداختن به چنين مسئله اي نقش و وظيفه وکلا و حقوق دانان مستقل کشور باشد تا خطاب به دستگاه قضائي و افکار عمومي با شفافيت عيني و حرفه اي، به تعيين تعداد قربانيان، ميزان خسارت ها، تشخيص مسئوليت ها در هر دو سو و خلاصه رفع ابهام در همه ابعاد اين وقايع همت کنند.
نقش رسانه ها نيز بسيار مهم است که بتوانند بي طرفانه و به صورت مستقل مسائل به وجودآمده را فراسوي التهابات دنبال کنند. بنابراين با اينکه ممکن است پيگيري اين مسئله براي اهل رسانه پرهزينه باشد، باز از اصول اخلاقي حرفه اي آنهاست که در پي کشف حقيقت باشند. شما بنابر تعريف شغلي و در مقام گزارشگر و خبرنگار بايد با جامعه ارتباط برقرار کنيد و بدون هراس از پرداخت هزينه، خبرهاي واقعي را مخابره کنيد.


وقتي حرف از اخلاق زده مي شود، همه مقصريم. ابوذر مي گويد کل جامعه به لحاظ اخلاقي مقصر است. نتيجه گيري اخلاقی اينکه نمي توان بي تفاوت بود: چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار. امروز مي بينيم در بخش هايي از جامعه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده و آنها زندگي عادي خود را دنبال مي کنند. درحالي که بخش هاي ديگر جامعه هم زمان چنين رنج هايي را متحمل شده اند و چنين مصائبي برايشان اتفاق افتاده است.


اما علاوه بر همه جامعه که مسئول اخلاقي است، مسئولان به لحاظ حقوقي نيز از همه مسئول ترند. آنها نمي توانند اتفاقات را به گردن منتقدان و معترضان بيندازند و آنها را به اقليتي تقليل دهند که دست به خشونت برده اند.
اگر نوعي «کنفرانس ملي» با حضور معتمدان مردم از سويي و شخصيت هاي مورد اعتماد نظام از ديگرسو براي بررسي حوادث اخير تشکيل شود، نشان رشد و بلوغ عمومي کشور ما در جهان تلقي خواهد شد، زيرا ما فراسوي فکر قصاص و محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخير، نياز به تشکيل نهادي براي بررسي منصفانه و بي طرفانه ابعاد و خسارات وقايع، فراسوي برخوردهاي جناحي و تصفیه حساب هاي سياسي اخير داريم و خلاصه، شيوه برخورد به گونه اي باشد که هم افکار عمومي ايران و هم افکار عمومي دنيا را قانع کند.


زيرا امروز با وسايلي که وجود دارد، همه چيز در دنيا علني است؛ يعني همان طور که ما اعتراض «جليقه زردها»ي فرانسه را لحظه به لحظه در شبکه ها مي بينيم، آنها نيز اعتراضات درون کشور ما يا کشورهاي ديگر را مشاهده مي کنند. نبايد چنين تلقي کنند که به محض بستن اينترنت ديگر خبري منتشر نمي شود. بي ترديد روش هايي نظير پارازيت و فيلتر جواب گو نيست و تنها باعث ايجاد درآمد براي اشخاصي مي شود که از اين راه در کنار ارائه راه هاي دورزدن اين امور امرار معاش مي کنند. شايد هم مشاوره هاي چنين قشر و افراد «تکنيسيني» است که مسئولان را مجاب مي کند تا از چنين راهکارهاي ناموفقي استفاده کنند.
ولي نه مسئولان و نه مردم نبايد فريب چنين روش هايي را بخورند و چنين برداشت شود که اگر بيش از يک هفته اينترنت قطع شده، اين امر باعث امنيت عمومي شده است. متأسفانه برخي چنين نگاهي دارند، درحالي که ادامه چنين روندي خود دامن زننده به حس ناامني مي شود، به نحوي که وقتي ما از وقايع خبر نداشته باشيم، باعث پخش نگراني عمومي و گسترش شايعات در کشور مي شود. قطع اينترنت و اقداماتي از اين دست بيش از آنکه منجر به امنيت براي کشور شود، اقدامي تحريک کننده در جامعه است. در همه جاي دنيا اعتراض رخ مي دهد، ولي وقتي اينترنت قطع مي شود، هر خبري بدون منبع و غيردقيق درست قلمداد شده و به سرعت پخش مي شود.


راه حل اين است که هم مسئولان و هم مردم از مجموعه اعتراضات گذشته درس بگيرند و راه اساسي اين نيست که با گسترش «ترس و طمع و جهل» اوضاع را کنترل کنيم. به نظرم ايده کميته حقيقت ياب ملي متشکل از چهره هاي مردمي، حقوق دانان و مسئولان فکر خوبي است. با اين کار اعتماد جامعه به وجود مي آيد و در غير اين صورت باز خشم ها بيش از پيش انباشته مي شوند و بر گستره اعتراضات در آينده خواهد افزود.

منبع خبر : فرارو

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
خصوصی سازی   لیبرال   احسان شریعتی   ثروت ملی   درآمد  
اخبار مرتبط
خصوصی سازی باشگاه ها بدون زیرساخت از همین حالا شکست خورده است
مهر نیوز
عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس
بانکداری ایرانی
زنگ خطر برای دموکرات ها به صدا درآمد
اقتصاد نیوز
(ویدئو) سناریوهای تغییر قیمت بنزین از زبان سخنگوی دولت
فرارو
پول نفت باید از بودجه خارج شود/ فضای تنفس بخش خصوصی بسیار کم شده است
خبرگزاری ایلنا
آغاز واریز سود سهام عدالت
روز پلاس
سود سهام عدالت 16 درصد رشد داشته است
عصر مالی
سهامداران سهام عدالت چقدر سود کردند؟
ایران آنلاین
سود سهام عدالت رشد 16 درصد رشد کرد/ ارائه لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس
میزان
تودهنی فتاح به دروغ بهزاد نبوی/ امید اصلاح طلبان به «بخشش سیاسی» مردم!
مشرق نیوز
رشد 16 درصدی سود سهام عدالت/ ارائه لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس
شبستان
واریز4هزار میلیارد سود سهام عدالت به حساب41میلیون نفر
بولتن نیوز
رشد 16 درصدی سود سهام عدالت
صدا و سیما
چقدر سود سهام عدالت واریز شد؟
مشرق نیوز
واریز 4 هزار میلیارد سود سهام عدالت به حساب 41 میلیون نفر
فرتاک نیوز
نهمین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران رقم می خورد
شمانیوز
تاکید علما به اخذ مالیات از دانه درشت ها
جامعه مهندسین
تاکید مراجع عظام تقلید و علما بر مالیات ستانی از دانه درشت ها
خبرگزاری دانشجو
تاکید مراجع عظام تقلید و علما به اخذ مالیات از دانه درشت ها
مردم نیوز
زنگنه: افزایش قیمت حامل های انرژی نهایی نشده است
خرداد نیوز
آیا «واگذاری بزرگ شرکت های شستا» محقق می شود؟
انصاف نیوز
در کارخانه هپکو چه گذشت؟
میهن امروز
مسئولان منفعل، کارگران معترض، قوه قهریه مقتدر / در کارخانه هپکو چه گذشت؟
رویداد 24
اولیایی: هرج و مرج استراماچونی را اذیت می کند/عاقلانه نیست سرمایه گذار پولش را در چاه بریزد
فرتاک نیوز
ادعای جالب مدیر استقلالی؛ می خواهند از شر استقلال و پرسپولیس راحت شوند!
خبرآنلاین
معافیت های مالیاتی معادل درآمد نفت کشور
جوان آنلاین
150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اقتصاد ایران
فارس
حذف یارانه دهک های پُر درآمد؛ از مهر
شبکه خبر
اظهار امیدواری وزیر کار برای حل مسئله احکام کارگران هفت تپه
شفاف نیوز
وزیر کار: برای دولت احکام کارگران هفت تپه غیر قابل باور بود
انصاف نیوز
سهم بخش دولتی در ایران کمتر است یا آمریکا؟
خبرآنلاین
کوتاهی نسبت به توزیع عادلانه افزایش مستمر ضریب جینی در دولت روحانی
شعار سال
مالک تراکتورسازی: تراکتور 30 میلیون هوادار دارد!
وانا نیوز
تراکتور 30 میلیون هوادار دارد؛/ زنوزی: پنجره باشگاه ترکیه ای را می بندیم
ورزش 3
ضعف صندوق توسعه ملی ایران در سرمایه گذاری ها /برداشت از صندوق برای مصارف بودجه ای برخلاف اساسنامه است
باشگاه خبرنگاران
تعیین تکلیف باغ شهرها و پسماندها طی یک ماه آینده
جنوب نیوز
دور زدن قانون خط قرمز دستگاه قضا است
مهر نیوز
چرا خطیر مدیرعامل نساجی نشد؟
خبر خودرو
رئیسی: اقتصاد و اشتغال فضای مجازی باید مورد توجه باشد
عصر پرس
آیت الله رئیسی: فضای کشور، فضای مقاومت است
ایرنا
اخبار مرتبط
bltمهر نیوز : خصوصی سازی باشگاه ها بدون زیرساخت از همین حالا شکست خورده است
bltبانکداری ایرانی : عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس
bltاقتصاد نیوز : زنگ خطر برای دموکرات ها به صدا درآمد
bltفرارو : (ویدئو) سناریوهای تغییر قیمت بنزین از زبان سخنگوی دولت
bltخبرگزاری ایلنا : پول نفت باید از بودجه خارج شود/ فضای تنفس بخش خصوصی بسیار کم شده است
bltروز پلاس : آغاز واریز سود سهام عدالت
bltعصر مالی : سود سهام عدالت 16 درصد رشد داشته است
bltایران آنلاین : سهامداران سهام عدالت چقدر سود کردند؟
bltمیزان : سود سهام عدالت رشد 16 درصد رشد کرد/ ارائه لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس
bltمشرق نیوز : تودهنی فتاح به دروغ بهزاد نبوی/ امید اصلاح طلبان به «بخشش سیاسی» مردم!
bltشبستان : رشد 16 درصدی سود سهام عدالت/ ارائه لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس
bltبولتن نیوز : واریز4هزار میلیارد سود سهام عدالت به حساب41میلیون نفر
bltصدا و سیما : رشد 16 درصدی سود سهام عدالت
bltمشرق نیوز : چقدر سود سهام عدالت واریز شد؟
bltفرتاک نیوز : واریز 4 هزار میلیارد سود سهام عدالت به حساب 41 میلیون نفر
bltشمانیوز : نهمین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران رقم می خورد
bltجامعه مهندسین : تاکید علما به اخذ مالیات از دانه درشت ها
bltخبرگزاری دانشجو : تاکید مراجع عظام تقلید و علما بر مالیات ستانی از دانه درشت ها
bltمردم نیوز : تاکید مراجع عظام تقلید و علما به اخذ مالیات از دانه درشت ها
bltخرداد نیوز : زنگنه: افزایش قیمت حامل های انرژی نهایی نشده است
bltانصاف نیوز : آیا «واگذاری بزرگ شرکت های شستا» محقق می شود؟
bltمیهن امروز : در کارخانه هپکو چه گذشت؟
bltرویداد 24 : مسئولان منفعل، کارگران معترض، قوه قهریه مقتدر / در کارخانه هپکو چه گذشت؟
bltفرتاک نیوز : اولیایی: هرج و مرج استراماچونی را اذیت می کند/عاقلانه نیست سرمایه گذار پولش را در چاه بریزد
bltخبرآنلاین : ادعای جالب مدیر استقلالی؛ می خواهند از شر استقلال و پرسپولیس راحت شوند!
bltجوان آنلاین : معافیت های مالیاتی معادل درآمد نفت کشور
bltفارس : 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اقتصاد ایران
bltشبکه خبر : حذف یارانه دهک های پُر درآمد؛ از مهر
bltشفاف نیوز : اظهار امیدواری وزیر کار برای حل مسئله احکام کارگران هفت تپه
bltانصاف نیوز : وزیر کار: برای دولت احکام کارگران هفت تپه غیر قابل باور بود
bltخبرآنلاین : سهم بخش دولتی در ایران کمتر است یا آمریکا؟
bltشعار سال : کوتاهی نسبت به توزیع عادلانه افزایش مستمر ضریب جینی در دولت روحانی
bltوانا نیوز : مالک تراکتورسازی: تراکتور 30 میلیون هوادار دارد!
bltورزش 3 : تراکتور 30 میلیون هوادار دارد؛/ زنوزی: پنجره باشگاه ترکیه ای را می بندیم
bltباشگاه خبرنگاران : ضعف صندوق توسعه ملی ایران در سرمایه گذاری ها /برداشت از صندوق برای مصارف بودجه ای برخلاف اساسنامه است
bltجنوب نیوز : تعیین تکلیف باغ شهرها و پسماندها طی یک ماه آینده
bltمهر نیوز : دور زدن قانون خط قرمز دستگاه قضا است
bltخبر خودرو : چرا خطیر مدیرعامل نساجی نشد؟
bltعصر پرس : رئیسی: اقتصاد و اشتغال فضای مجازی باید مورد توجه باشد
bltایرنا : آیت الله رئیسی: فضای کشور، فضای مقاومت است
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.