گزارش اخبار نامعتبر

وزنه زدن کیانوش رستمی در سوئیس بدون محاسبه امتیاز گزینشی المپیک

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
