گزارش اخبار نامعتبر

جلسه ترامپ با رهبران کنگره با دستور کار ترکیه