گزارش اخبار نامعتبر

6 ساعت، 4 حادثه، 4 کشته، 26 مصدوم

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
