گزارش اخبار نامعتبر

مدل مشارکتی برای تولید مسکن ؛ آبی از این طرح برای مستاجران گرم نمی شود!

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
