تبیین معارف الهى و جلوگیری از تحریف حقایق اس?مى، راهبرد امام سجاد(ع)

 تبیین معارف الهى و جلوگیری از تحریف حقایق اس?مى، راهبرد امام سجاد(ع)
تهران- ایرنا- امام سجاد(ع) با زنده نگه داشتن پیام و هدف نهضت حسینی، تاریکی جهالت را از جامعه شیعی زدود و در کوران رویدادهای سیاسی زمان خودش به ترسیم خطوط و چشم اندازهای پیش روی جهان اسلام پرداخت و حقیقت راستین را در باور اهل یقین نهادینه ساخت.
 تبیین معارف الهى و جلوگیری از تحریف حقایق اس?مى، راهبرد امام سجاد(ع)

رهاورد سیاسی امام سجاد(ع) در مقاطع مختلف زندگی از جمله در شورش مدنیان علیه دستگاه حاکمیت اموی از مسایل مهم سیره چهارمین پیشوای شیعیان است. او که در سنین جوانی، شهادت سخت نزدیکان و اسارت خاندانش را دیده بود، در ادامه زندگی خویش الگوی رفتاری ویژه ای را دنبال کرد، به ویژه آنچه در مواجهه با سیاست خودکامانه یزید از خود بروز داد. امام(ع) به عنوان دانشمندی پارسا و پیشوایی زهد پیشه، بیشتر اوقات خویش را به انجام دادن کارهایی سپری کرد که با ذهنیت مردم زمانه و ادوار دیگر همسازی نداشت.

سیدالساجدین(ع) در زمان های مختلف به ترویج معارف اسلامی و مبارزه با توطئه های دشمنان می پرداخت و به این منظور از شیوه های گوناگونی بهره می جست. این امام همام(ع) از مروجان اصلی و احیاگر واقعه عاشورا بود که در کربلا حضور داشت اما به دلیل بیماری، موفق نشد تا در کنار امام حسین(ع) در این قیام شرکت کند و مصلحت الهی بر این قرار گرفت تا ایشان عهده دار امامت و ولایت شود.

افشاگری های امام سجاد(ع) و خطبه های شیوای چهارمین امام شیعیان(ع) علیه خلفای اموی سبب شد تا هشام بن عبدالملک، این امام همام(ع) را در 55 سالگی در مدینه مسموم کند و به شهادت برساند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز شهادت امام سجاد(ع) چهارمین پیشوای شیعیان به گفت وگو با «اکبر جلیلی فرد» استاد تاریخ اسلام پرداخت.

 ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﻼﻣﻰ، راهبرد امام سجاد(ع)

اوضاع گوناگون جامعه در عصر امام سجاد(ع)

اکبر جلیلی فرد با برشمردن اوضاع گوناگون جامعه در عصر امام سجاد(ع)، گفت: چهارمین امام شیعیان(ع) دوران امامت پدر خـویش را درک کرده و رنگارنگ شدن مردم را دیده و انحطاط فکری و سیاسی روزافزون مسلمانان را نظاره گر بود. اگـر شـدت خفقان و اختناق را بر آن شرایط بیفزاییم، درمـی یابیم که چرا امام(ع) دست بـه قیام نـزد و تحرک و اعتراض آشکاری نداشت. امام سجاد(ع) در دوران امامت ، وارث شرایطی شـده بود که فرصت طلبی، عدالت گریزی، دنیاپرستی و عافیت طلبی از ویژگی های بارز آن بود. تحریف و انکار دستورات اسلامی، بدعت گذاری، سنت سازی، شریعت سوزی برای رسیدن به مقاصد شوم حکومتی، تعطیل کردن بسیاری از حـدود و مـجازات های اسلامی، رواج فسق، فجور، فحشا، منکرات، شراب خواری و رجعت سیاه معاویه به دوران جاهلیت و احیای سنت های جاهلی که مـورد اعتراض قرار می گرفت، از این دست اعمال بود. از آثار و برکات رسالت از میان بردن برتری بین طبقات اجتماعی بود، طـوری کـه فقیر و غنی ، غلام و اربـاب و قـرشی و حبشی بر یکدیگر برتری نداشتند، مگر به تقوی.

رویه بی وفایی و عافیت طلبی مردم در زمان امام علی (ع) و امام حسن(ع) ادامه داشت تا تاریخ شـاهد یکی از افـتخارآمیزترین صـحنه های جهاد، شجاعت، ایثار، ظلم ستیزی و آزادی خواهی در کربلا شود. پس از کشته شدن امام حسین(ع)، امویان و عامه مـردم بـر این باور بودند که مسأله اهل بیت(ع) به پایان رسید و ستاره آنان افول کرد و نـور ایشان به خاموشی گرایید. دیگر نه امویان از ایشان بیم داشتند و نه غیرامویان به آنان چشم دوخته بودند؛ جرأت و جـسارتی نـیز در فردی نبود که خود را به اهل بیت (ع) به خصوص امام سجاد(ع) نزدیک کند و به ایشان وصـل شـود. جهل و نادانی فراگیر و دوری و روگردانی از اهل بیت(ع) شایع و فراگیرتر شد.

افزون بر آن ، حکومت ستمگر اموی از این شرایط بهترین استفاده را برای گسترش اقتدار سیاسی خود می برد. از این رو عصر اختناق بهترین تعبیر برای دورانی است کـه امام سجاد(ع) را به سکوت وادارند و از هیچ جنایتی فروگذار نکند. محافل شیعه در عراق و حجاز، دستخوش ضعف و سستی شد و تشکل و انسجامشان ازهم پاشـید. اما امویان بـا عـملکردی ناپسند و زشت ، بدعت گذاری در دین و رفتارهای زشت حکومتی زمامداران خود که بر اسلام و مردم روا مـی داشتند، سـرانجام سقوط کردند.

شکستن قداست تعالیم اسلامی

این استاد تاریخ اسلام با اشاره به تفاوت های عصر امام سجاد(ع) با دیگر دوره ها، بیان داشت: یکی از مهم ترین تفاوت های عصر امام سجاد(ع) با دوره های دیگر این بود که خـلفای مـعاصر امام(ع) و سردمداران حکومت، آشکارا قداست تـعالیم اسلامی را درهم می شکستند و پا بـر روی تمام اصول مسلم اسلام می گذاشتند، بدون آن که از فردی بیم داشته یا فردی جرأت اعتراض داشته باشد. دربـاره اوضاع فرهنگی دوره امام سجاد(ع) باید گفت که توجه حـاکمان امـوی به حجاز از چـند جـهت حائز اهمیت بود. مکه و مـدینه مرکز دین و دیانت بود و انوار نورانی اسلام از آن جا به اقصی نقاط عالم پرتوافکن شـده بـود. مردم از نزدیک، پیامبر(ص)، صحابه، امامان و خـلفای نـخستین را دیـده بـودند و بـا روش و منش آنان از نـزدیک آشـنا بودند. حجاز می توانست برای حاکمان اموی خطرآفرین باشد، همانطور که در مکه و مدینه قیام هایی رخ داد.

مهم ترین میراث فرهنگی اسلامی امام سجاد(ع) صحیفه یعنی همان قرآن صاعد است و آن مجموعه ادعیه ای اسـت که همه معارف الهی و آنـچه مـورد نیازسالک الی اللّه است در آن گرد آمده و سرچشمه فیض، مشعل هدایت، مدرسه اخلاق و تهذیب به شمار می رود و همواره دست نیاز انسان به سوی آن بلند است. امام سجاد (ع) خطر فراموشی اسلام و دور شدن مردم از خدا را احساس و درمان آن را آغاز کرد. وی «دعا» را شالوده این درمان قرار داد. صحیفه سجادیه ای که اکنون در دست ماست، نتیجه آن تلاش ها محسوب می شود. امام چهارم شیعیان با شیواییِ منحصر به فرد تفکر الهی در زمینه ارتباط انسان با پروردگارش را توانست در فضایی معنوی در جامعه اسلامی به وجود بیاورد. فضایی که در هنگام وسوسه های شیطانی به انسان کمک می کند در مقابل آن بایستد و او را به سمت پروردگارش بالا برده و ارزش های معنوی را در وی تثبیت کند.

شاخصه های انحطاط و انحراف جامعه

وی در ادامه افزود: بـرای درک عمیق و صحیح فضای عصر امام سجاد(ع) معرفی شاخصه های انحطاط و انحراف و پیامدهای آن در جامعه ضروری است که شامل مواردی همچون منع حدیث و جلوگیری از روایت و کتابت سنت پیامبر، نفوذ و گـسترش قـصه سرایی اهـل کتاب نومسلمان و شاعران، مهجوری و بـی توجهی بـه قـرآن، اعتقاد به حاکمیت و حکومت احادیث بر قرآن، اعتقاد به اعتبار و حجیت سخن صحابه، اعتقاد به حق تشریع و قانون گذاری برای صحابه و پی ریزی سـنت از طرف آنان، فقیه سازی و معرفی افرادی به عنوان فقهای طراز اول، اعـتقاد به مذهب جبر و توجیه کارهای خلاف شرع حاکمان و لزوم اطاعت از حاکم، حتی حاکم ستمگر است.

اقدامات و راهبردهای امام سجاد(ع)

جلیلی فرد، مهم ترین رسـالت امـام سـجاد(ع) هنگام تصدی امر بر امامت را زنده نگه داشـتن حـماسه حسینی، دانست و تصریح کرد: بازسازی و مرمت تشکیلات علوی و شیعی که به شدت آسیب دیده بود و تبیین مبانی اسـلام و تـشیع و تفکر ناب محمدی(ص) و علوی(ع) در مـیان امت اسـلامی در دهـه 70 پس از هجرت از مهمترین آنها بود.

بحث از علم امـام سـجاد(ع) و سروری او بر عالمان، مـحدثان و فـقیهان زمان خود، آگاهی امام از اسرار پنهان هستی و ارتباط مردم با سرچشمه زلال حکمت و علم الهـی از مـباحث بسیار مهم بوده است . آن چه مانع و سد راه تحقق این دو اصل و رسالت امام(ع) بود، نـاهمگونی تعالیم و رهـنمودهای عـقیدتی، سیاسی و اجتماعی آنان با پندارها، عملکردها و خواهش های حـاکمان زمـان بود. زمـامداران بـا احـساس خـطر از آن تعالیم، با دست یازیدن به شیوه های گوناگون ارعاب و تهدید، وعده و وعید، زندان و شکنجه، قتل وغارت ایشان و پیروانشان و محدود کردن حوزه فعالیت آنان، مانع بسط و گسترش فرهنگ اسلامی و شیعی می شدند و چـه بسا گاه تلاش های علمی و فرهنگی آنان به صورت تعالیم درمی آمد یا در قالب دیگری عرضه می شد و شیعیان در بیان و انتقال آن موظف به تقیه می شدند.

امام سجاد(ع) مسجد پیامبر(ص) را مدرسه خویش قرار داد و مباحث علمی و حوزه درسی در مـوضوعات مختلف فـقه، تفسیر، حدیث، فسفه، کلام، عرفان و اخلاق دایر کرد. عـلما و دانشمندان همواره در مقابل امام(ع) زانـوی ادب زده، از کوثر علمی الهی او می نوشیدند و هیچ گاه حضرت(ع) را رها نمی کردند حتی هنگام عزیمت برای مراسم حج حدود هزار عالم با امام(ع) همراه شدند تا از بوستان علوم او ثمری بـچینند.

امام سجاد(ع) در طول مدت پربار امامت خـویش برای اصـلاح امت و پیراستن و پالایش جامعه و مردم از مظاهر فساد، فحشا، فقر، دفع تبعیض ها و محرومیت های گـوناگونی کـه از طـرف حاکمان اموی بر همه مردم و در مواردی علیه شیعیان اعمال شده بود، اهتمام ورزید. مهم ترین هدفی که امام سجاد(ع) با ابزار گوناگون فرهنگی و اجتماعی تـعقیب مـی کرد بـه کارگیری شیوه های تربیتی برای هدایت و رهنمون شدن مردم به تعالیم دینی بود. بسیاری از خانواده های محروم و نیازمند مدینه ، از لطف و بخشش مردی ناشناس در تاریکی شـب بـهره مند می شدند و هرگز او را نشناختند، مگر زمانی که عـلی بـن الحسین(ع)درگذشت و انـتظار مـحرومان بـی پاسخ ماند. آن گاه بینوایان دانـستند آن ناشناس دردآشنا ایشان بوده است .

امام سجاد(ع) به آزادسازی بردگان و مستخدمان اهتمام زیاد داشت. چنان که در روایات آمده است که حضرت هزار بنده را در راه خدا آزاد کرد. امام (ع) بردگان را می خرید و آنان را تحت تربیت خویش قرارمی داد. آنان از نزدیک با امـام(ع) پرهـیزکاران آشنا می شدند و از گفتار و رفتار امام سخت تأثیرپذیری داشتند.


کلیدواژه های این خبر
عراق   جهان اسلام   شورش   امام علی علیه السلام   منکرات   مسموم   معاویه   نهضت حسینی   واقعه عاشورا   شایع   امام حسن مجتبی علیه السلام   عافیت طلبی   شریعت   اهل بیت   مسلمین   یزید   معارف اسلامی   سیره   انحطاط   بدعت گذاری   امام حسین علیه السلام   امام سجاد علیه السلام   امویان   تاریخ اسلام  
محتوای این خبر به صورت خودکار از «ایرنا» دریافت شده و «مخبرنیوز» بدون هیچ دخل و تصرفی آنرا باز نشر داده است. اگر به هر دلیلی احساس می کنید محتوای منتشر شده مطلوب نیست، خواهشمند است با استفاده از این لینک ما را مطلع نمایید تا بدون درنگ آنرا حذف نماییم.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه مخبرنیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اخبار مرتبط
باید از ظرفیت اربعین برای زمینه سازی ظهور استفاده کنیم
شبستان
داعش و طالبان محصول تنزل عنوان امیرالمومنین هستند/ مبارزه منفی اهل بیت(ع) برای احقاق حق امیر(ع)
شبستان
بعد از عاشورا چه اتفاقی افتاد ؟
پایگاه وارث
رخ دادن اعمال مجرمانه در جامعه و ضایع شدن حقوق کسی را نباید به دین نسبت داد
ایسنا
سرنوشت جامعه اموی پس از عاشورا / سیره امام سجاد (ع) برای احیای شریعت
صدا و سیما
پس از عاشورا چه اتفاقی افتاد ؟/ تفاوت میان ارتداد فقهی و سیاسی
شبستان
انقلاب اسلامی گویاترین سند حقانیت راه حسین (ع) در احیای تمدن اسلامی است
شبستان
بعد از عاشورا چه اتفاقی افتاد ؟/تفاوت میان ارتداد فقهی و سیاسی
مهر نیوز
کیستی حضرت سیدالشهدا(ع) و چیستی قیام عاشورا
آنا نیوز
خطر دینداری آدامسی
رسانیوز
سیاست جمهوری اسلامی در راستای منطق و سیاست حسینی است
ایرنا
در واقعه عاشورا خواص جامعه به وظایف خود عمل نکردند
دفاع نیوز
در سوگ شهادت پیام آور قیام کربلا / 7 مانع استجابت دعا در بیان امام سجاد (ع)
قم نیوز
سالگرد شهادت چهارمین امام شیعیان
صدا و سیما
دو اقدام امام سجاد در احیای فضائل ائمه
رسانیوز
امام زین العابدین(ع) و نهضت عاشورا
شیرازه
امام سجاد علیه السلام؛ ادامه دهنده ی نهضت عاشورا در روزگار تباهی بنی امیه
خبرگزاری دفاع مقدس
سناریوی امویان در تخریب چهره خاندان عترت
مشرق نیوز
امام زین العابدین علیه السلام و نهضت عاشورا
صدا و سیما
نگاهی به نقش امام سجاد در زنده نگهداشتن قیام عاشورا
رهیاب نیوز
رفع مسائل اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت معیشتی مردم مد نظر دولت باشد
خبرگزاری بسیج
علت عدم ورود ایران به بحث افغانستان/رها بودن سرچشمه قیمت گذاری ها، عامل گرانی است
خبرگزاری موج
نامه ابن عباس به یزید پس از حوادث کربلا
شعار سال
امام جمعه یزد: دولت برای رفع مشکل اقتصادی برنامه کوتاه مدت جدی و اثرگذار داشته باشد
تسنیم
نقش بی بدیل حضرت زینب (س) در ماندگاری قیام عاشورا/ رفتار زینب کبری (س) در واقعه کربلا الگویی موفق برای مدیریت بحران است
تیتر یک
غایت شناسی تربیتی امام حسین(ع) قبل از واقعه عاشورا
ایکنا
عاشورا نبرد عدل و ایمان با ظلم و کفر است
ملیت
مهم ترین درس عاشورا؛ مطالبه گری در مقابل ظلم و بی عدالتی است
شعار سال
مکتب عاشورا تا ابدیت روشنگر حیات بشریت است
ایکنا
نشست «رویکردهای عمده مستشرقان درباره حرکت امام حسین(ع)» برگزار شد
ایکنا
قیام امام حسین (ع) برای مبارزه با انحرافات و بدعت های زمانه بود
ملیت
محمد اسفندیاری: میان امویان شبه دین رایج بود نه خودِ دین
مشرق نیوز
آنچه در میان امویان رایج بود، شبه دین بود؛ نه دین/ توجیه بنی امیه برای کشتن امام حسین (ع) چه بود؟
خبرگزاری کتاب ایران
قیام امام حسین (ع) در مبارزه با انحرافات چه تاثیری داشت؟
پارسینه
میان امویان شبه دین رایج بود نه خودِ دین/انگیزه قاتلان چه بود؟
مهر نیوز
تاثیر قیام امام حسین (ع) در مبارزه با انحرافات
باشگاه خبرنگاران
افشای ماهیت شمر بن ذی الجوشن در آزمون کربلا
مشرق نیوز
منابع نهضت عاشورا - 6؛ ابن کثیر، روایتگری تاریخ عاشورا به منظور تحریف
سایت جماران
تنها راه نجات مستضعفان دفاع از مبارزات آنان با الهام از مکتب امام حسین (ع) است
خبرگزاری دفاع مقدس
تنها راه نجات دفاع از مبارزات حق، الهام از مکتب امام حسین (ع) است
خبرگزاری دفاع مقدس
اخبار مرتبط
bltشبستان : باید از ظرفیت اربعین برای زمینه سازی ظهور استفاده کنیم
bltشبستان : داعش و طالبان محصول تنزل عنوان امیرالمومنین هستند/ مبارزه منفی اهل بیت(ع) برای احقاق حق امیر(ع)
bltپایگاه وارث : بعد از عاشورا چه اتفاقی افتاد ؟
bltایسنا : رخ دادن اعمال مجرمانه در جامعه و ضایع شدن حقوق کسی را نباید به دین نسبت داد
bltصدا و سیما : سرنوشت جامعه اموی پس از عاشورا / سیره امام سجاد (ع) برای احیای شریعت
bltشبستان : پس از عاشورا چه اتفاقی افتاد ؟/ تفاوت میان ارتداد فقهی و سیاسی
bltشبستان : انقلاب اسلامی گویاترین سند حقانیت راه حسین (ع) در احیای تمدن اسلامی است
bltمهر نیوز : بعد از عاشورا چه اتفاقی افتاد ؟/تفاوت میان ارتداد فقهی و سیاسی
bltآنا نیوز : کیستی حضرت سیدالشهدا(ع) و چیستی قیام عاشورا
bltرسانیوز : خطر دینداری آدامسی
bltایرنا : سیاست جمهوری اسلامی در راستای منطق و سیاست حسینی است
bltدفاع نیوز : در واقعه عاشورا خواص جامعه به وظایف خود عمل نکردند
bltقم نیوز : در سوگ شهادت پیام آور قیام کربلا / 7 مانع استجابت دعا در بیان امام سجاد (ع)
bltصدا و سیما : سالگرد شهادت چهارمین امام شیعیان
bltرسانیوز : دو اقدام امام سجاد در احیای فضائل ائمه
bltشیرازه : امام زین العابدین(ع) و نهضت عاشورا
bltخبرگزاری دفاع مقدس : امام سجاد علیه السلام؛ ادامه دهنده ی نهضت عاشورا در روزگار تباهی بنی امیه
bltمشرق نیوز : سناریوی امویان در تخریب چهره خاندان عترت
bltصدا و سیما : امام زین العابدین علیه السلام و نهضت عاشورا
bltرهیاب نیوز : نگاهی به نقش امام سجاد در زنده نگهداشتن قیام عاشورا
bltخبرگزاری بسیج : رفع مسائل اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت معیشتی مردم مد نظر دولت باشد
bltخبرگزاری موج : علت عدم ورود ایران به بحث افغانستان/رها بودن سرچشمه قیمت گذاری ها، عامل گرانی است
bltشعار سال : نامه ابن عباس به یزید پس از حوادث کربلا
bltتسنیم : امام جمعه یزد: دولت برای رفع مشکل اقتصادی برنامه کوتاه مدت جدی و اثرگذار داشته باشد
bltتیتر یک : نقش بی بدیل حضرت زینب (س) در ماندگاری قیام عاشورا/ رفتار زینب کبری (س) در واقعه کربلا الگویی موفق برای مدیریت بحران است
bltایکنا : غایت شناسی تربیتی امام حسین(ع) قبل از واقعه عاشورا
bltملیت : عاشورا نبرد عدل و ایمان با ظلم و کفر است
bltشعار سال : مهم ترین درس عاشورا؛ مطالبه گری در مقابل ظلم و بی عدالتی است
bltایکنا : مکتب عاشورا تا ابدیت روشنگر حیات بشریت است
bltایکنا : نشست «رویکردهای عمده مستشرقان درباره حرکت امام حسین(ع)» برگزار شد
bltملیت : قیام امام حسین (ع) برای مبارزه با انحرافات و بدعت های زمانه بود
bltمشرق نیوز : محمد اسفندیاری: میان امویان شبه دین رایج بود نه خودِ دین
bltخبرگزاری کتاب ایران : آنچه در میان امویان رایج بود، شبه دین بود؛ نه دین/ توجیه بنی امیه برای کشتن امام حسین (ع) چه بود؟
bltپارسینه : قیام امام حسین (ع) در مبارزه با انحرافات چه تاثیری داشت؟
bltمهر نیوز : میان امویان شبه دین رایج بود نه خودِ دین/انگیزه قاتلان چه بود؟
bltباشگاه خبرنگاران : تاثیر قیام امام حسین (ع) در مبارزه با انحرافات
bltمشرق نیوز : افشای ماهیت شمر بن ذی الجوشن در آزمون کربلا
bltسایت جماران : منابع نهضت عاشورا - 6؛ ابن کثیر، روایتگری تاریخ عاشورا به منظور تحریف
bltخبرگزاری دفاع مقدس : تنها راه نجات مستضعفان دفاع از مبارزات آنان با الهام از مکتب امام حسین (ع) است
bltخبرگزاری دفاع مقدس : تنها راه نجات دفاع از مبارزات حق، الهام از مکتب امام حسین (ع) است
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.